ISSN - 1300-0578 | e-ISSN - 2687-2242
Cilt : 28 Sayı : 4 Yıl : 2020
Index
Membership
Applications
Journal of Anesthesia Septik Şokta Pozitif Sıvı Dengesi ve Mortalite İlişkisi [JARSS]
JARSS. 2019; 27(4): 245-250 | DOI: 10.5222/jarss.2019.96168

Septik Şokta Pozitif Sıvı Dengesi ve Mortalite İlişkisi

Esra Çakir, Ahmet Bindal, Nevzat Mehmet Mutlu, Pakize Özçiftci Yılmaz, Cihangir Doğu, Işıl Özkoçak Turan
Sağlık Bilimleri Üniversitesi, Anesteziyoloji ve Yoğun Bakım Ünitesi Kliniği, Ankara Numune Eğitim ve Araştırma Hastanesi, Ankara, Türkiye

GİRİŞ ve AMAÇ: Septik şok resüsitasyonunda intravenöz sıvının uygulanması için en uygun yaklaşım bilinmemektedir. Septik şoku olan hastalarda pozitif sıvı dengesi ile kötüleşen sonuçlar arasında bir ilişki olduğu bildirilmiştir. Çalışmamızda bu ilişkisinin değerlendirilmesi amaçlanmıştır.
YÖNTEM ve GEREÇLER: Çalışma 1 Ocak 2017 ile 31 Aralık 2017 tarihleri arasında Anestezi ve Reanimasyon
Yoğun Bakım Ünitesinde yapıldı. Veriler retrospektif olarak hastaların dosyalarından elde edildi.
Sepsis nedeniyle yatan tüm hastaların 0-24 saat, 0-72 saat ve 0-7 gün arası sıvı dengesi ile mortalite ilişkisi değerlendirildi.
BULGULAR: Çalışmaya 164 sepsis hastası dahil edildi. Yirmi dördüncü saat sıvı dengesi için ROC
eğrisi altındaki alan 0.794’tü. (%95 GA: 0.724-0.853 p=0.0001). Mortalite için 24. saatteki sıvı
dengesi eşik değeri >1700 mL (duyarlılık: %73.61, %95 GA: 61.9-83.3, özgüllük: %76.09, %95 GA:
66.1-84.4) olarak bulundu. Yetmiş ikinci saat sıvı dengesi için ROC eğrisi altındaki alan 0.823’tü.
(%95 GA: 0.753-0.880 p=0.0001). Mortalite için 72. saatteki sıvı dengesi eşik değeri >1600 mL
(duyarlılık: %86.15, %95 GA: 75.3-93.5, özgüllük: %67.82, %95 GA: 56.9-77.4) olarak bulundu.
Yedinci gün sıvı dengesi için ROC eğrisi altındaki alan 0.857’tü. (%95 GA: 0.780-0.916 p=0.0001).
Mortalite için 7. gündeki sıvı dengesi eşik değeri >1910 mL (duyarlılık: %100, %95 GA: 92.7-100,
özgüllük: %66.15, %95 GA: 53.4-77.4) olarak bulundu.
TARTIŞMA ve SONUÇ: Günlük pozitif sıvı dengesi ile mortalitenin ilişkili olduğunu ve pozitif sıvı dengesinin sepsis
hastalarında mortalite göstergesi olarak takip edilmesi gerektiğini düşünüyoruz

Anahtar Kelimeler: Sıvı dengesi, Yoğun Bakım Ünitesi, Sepsis, Septik şok, Mortalite

The Relationship Between Positive Fluid Balance and Mortality in Septic Shock

Esra Çakir, Ahmet Bindal, Nevzat Mehmet Mutlu, Pakize Özçiftci Yılmaz, Cihangir Doğu, Işıl Özkoçak Turan
Health Sciences University, Anesthesiology and Clinical of Critical Care, Ankara Numune Education and Research Hospital, Ankara, Turkey

INTRODUCTION: The most suitable therapy modality for resuscitation of septic shock, is still not known yet. There are some reports mentioning some correlation between the worrying results and positive fluid balance of patients having septic shock. This study aimed to identify this relationship.
METHODS: This retrospective study was conducted in Anesthesia and Reanimation Intensive Care Unit between 1 January 2017 and 31 December 2017. The data of the patients were obtained from the medical records. The relationship between fluid balance and mortality between 0-24 hours, 0-72 hours and 0-7 days was evaluated in all hospitalized patients with sepsis.
RESULTS: We studied 164 patients with sepsis. The area beneath the curve of Receiver Operating Characteristic (ROC) was 0,794 on 24th hour (95% confidence interval (CI): 0.724 – 0.853 p = 0.0001). The cutoff level of fluid balance for mortality on 24th hour was found out to be >1700 mL (sensitivity: 73.61%, 95% CI: 61.9-83.3, specificity: 76.09%, 95% CI: 66.1-84.4). The area beneath the curve of ROC was 0,823 on 72th hour (95% CI: 0.753 – 0.880 p = 0.0001). The cutoff level of fluid balance for mortality on 72th hour was found out to be >1600 mL (sensitivity: 86.15%, 95% CI: 75.3-93.5, specificity: 67.82%, 95% CI: 56.9-77.4). The area beneath the curve of ROC was 0,823 on 7th day (95% CI: 0.780 – 0.916 p = 0.0001). The cutoff level of fluid balance for mortality on 7th day was found out to be >1910 mL (sensitivity: 100%, 95% CI: 92.7-100, specificity: 66.15%, 95%CI: 53.4-77.4).
DISCUSSION AND CONCLUSION: Daily positive fluid balance is strictly correlated to mortality thus, close follow up for fluid balance may enhance us for the prediction of mortality.

Keywords: Fluid balance, Intensive Care Unit, Sepsis, Septic shock, Mortality.

Esra Çakir, Ahmet Bindal, Nevzat Mehmet Mutlu, Pakize Özçiftci Yılmaz, Cihangir Doğu, Işıl Özkoçak Turan. The Relationship Between Positive Fluid Balance and Mortality in Septic Shock. JARSS. 2019; 27(4): 245-250

Sorumlu Yazar: Esra Çakir, Türkiye
LookUs & Online Makale