ISSN - 1300-0578 | e-ISSN - 2687-2242
Cilt : 28 Sayı : 3 Yıl : 2020
Index
Membership
Applications
En Çok İndirilen Makaleler - JARSS

En Çok İndirilen Makaleler

ÖZGÜN ARAŞTIRMA
1.
Yoğun Bakım Sonrası Evde Bakım Gerektiren Hastaların Özellikleri ile Bakım Verenlerdeki Hasta Bakım Yükü ve Empati Arasındaki İlişki
The Relationship Between Patient Care Burden And Empathy in Caregivers of Intensive Care Unit Survivors
Seyda Efsun Ozgunay, Figen Akça, Derya Karasu, İsa Kilic
doi: 10.5222/jarss.2019.83007   2019; 27 - 1 | Sayfalar 15 - 21 (1992 kere görüntülendi)

2.
Modifiye Radikal Mastektomi ve Aksiller Lenf Nodu Diseksiyonunda Ultrason Eşliğinde Yapılan Yüzeyel Serratus Plan Bloğunun Akut Postmastektomi Ağrısına Etkisi: Randomize Kontrollü Çalışma
The Effect of Ultrasound Guided Superficial Serratus Plane Block For Acute Post mastectomy Pain After Modified Radical Mastectomy and Axillary Lymph Node Dissection: A Randomized Controlled Study
Ahmet Murat Yayik, Ali Ahiskalioglu, Muhammet Mustafa Sulak, Elif Oral Ahiskalioglu, Muhammet Ahmet Karakaya, Erkan Cem Çelik, Erdem Karadeniz, Haci Ahmet Alıcı
doi: 10.5222/jarss.2019.85570   2019; 27 - 2 | Sayfalar 121 - 127 (1576 kere görüntülendi)

3.
Hastane içi Kardiyak Arrest Olguların Değerlendirilmesi
Evaluation of in-Hospital Cardiac Arrest Patients
Gönül Tezcan Keleş, Eralp Çevikkalp, Arzu Açıkel, İsmet Topçu
doi: 10.5222/jarss.2019.33043   2019; 27 - 1 | Sayfalar 44 - 50 (1553 kere görüntülendi)

4.
Spinal Anestezi Uygulanan Hipertansiyon Tanısı Olan Hastalarda Kristaloid İnfüzyonuna Başlama Zamanının Kan Basıncı Üzerine Etkisi
The Effect of Start Time of Crystaloid Infusion on Blood Pressure in Patients With Hypertension Who Underwent Spinal Anesthesia
Kemal Bozkurt, Süheyla Karadağ Erkoç, Çiğdem Yıldırım Güçlü, Dilek Yörükoğlu
doi: 10.5222/jarss.2019.03522   2019; 27 - 1 | Sayfalar 30 - 37 (1454 kere görüntülendi)

5.
Limb-Girdle Musküler Distrofi’li Gebede Anestezi Yönetimi
Anesthetic Management of A Pregnant Woman With Limb-Girdle Muscular Dystrophy
Resul Yılmaz, Ruhiye Reisli, Osman Mücahit Tosun, Ahmet Topal, Sema Tuncer Uzun
doi: 10.5222/jarss.2019.43531   2019; 27 - 1 | Sayfalar 70 - 73 (1148 kere görüntülendi)

6.
Endotrakeal Kaf İnflasyon Yöntemlerine Bağlı Yüksek İntraoperatif Kaf Basıncı İnsidansı ve Klinik Etkileri
Hıgh Intraoperatıve Cuff Pressure Incıdence Due to Endotracheal Cuff Inflatıon Methods And Its Clınıcal Effects
İlkay Baran, Savas Altinsoy, Özge Yamankılıç Mumcu, Aslı Dönmez
doi: 10.5222/jarss.2019.41636   2019; 27 - 3 | Sayfalar 217 - 223 (1025 kere görüntülendi)

7.
Erektor Spina Plan Bloğunun Laparoskopik Kolesistektomi Sonrası Postoperatif Ağrı Üzerine Etkisi: Randomize Kontrollü Çalışma
The Effect of Erector Spinae Plane Block on Postoperative Pain Following Laparoscopic Cholecystectomy: A Randomized Controlled Study
Can Aksu, Alparslan Kuş, Hadi Ufuk Yörükoğlu, Cennet Tor Kılıç, Yavuz Gürkan
doi: 10.5222/jarss.2019.14632   2019; 27 - 1 | Sayfalar 9 - 14 (1009 kere görüntülendi)

DERLEME
8.
Kalıtsal Hemoglobinopatilerde Zor Karar: Kan transfüzyonu; ne zaman, nasıl, niçin?
Difficult Decision in Hereditary Hemoglobinopathies: Blood transfusion; when, how, why?
Şebnem Atıcı, Levent Özdemir
doi: 10.5222/jarss.2019.25743   2019; 27 - 2 | Sayfalar 77 - 86 (900 kere görüntülendi)

OLGU SUNUMU
9.
Epidural Steroid Enjeksiyonu Sonrasında Gelişen Bir Herpes Zoster Olgusu
A Case Of Herpes Zoster Following An Epidural Steroid Injection
Bülent Barış Güven, Fulya Yurtsever, Temel Güner, Sedat Temircan, Ömer Bakal, Ayşın Ersoy
doi: 10.5222/jarss.2019.54154   2019; 27 - 2 | Sayfalar 139 - 142 (859 kere görüntülendi)

ÖZGÜN ARAŞTIRMA
10.
Genel Anestezi Altında Cerrahi Girişim Planlanan Bireylerin Sosyodemografik Özelliklerinin Anksiyete Üzerine Etkisi
The Effects of Sociodemographic Parameters on Anxiety in Patients who Are Planned Surgery Under General Anesthesia
Emine Arık, Habibullah Dolgun
doi: 10.5222/jarss.2019.35229   2019; 27 - 1 | Sayfalar 22 - 29 (773 kere görüntülendi)

DERLEME
11.
Etkili Kalıplarla İngilizce Makale Nasıl Yazılır?
How to Write an Article in English with Effective Phrases?
Güven Mengü, Aslı Dönmez
doi: 10.5222/jarss.2019.08108   2019; 27 - 3 | Sayfalar 155 - 166 (695 kere görüntülendi)

OLGU SUNUMU
12.
Spontan İntrakraniyal Hipotansiyon Tanılı Olguda Tekrarlanan Kan Yaması Tedavisi
Repeated Blood Patch Treatment In A Patıent With Spontaneous Intracranial Hypotension
Bülent Barış Güven, Uğur Burak Şimşek, Nazim Atilla Sezer, Temel Güner, Fulya Yurtsever, Ayşın Ersoy
doi: 10.5222/jarss.2019.08208   2019; 27 - 2 | Sayfalar 146 - 150 (682 kere görüntülendi)

ÖZGÜN ARAŞTIRMA
13.
Hipofiz Cerrahisi Yapılan Akromegalik Hastalarda Havayolu Yönetiminin Retrospektif Değerlendirilmesi
A Retrospective Analysis of Airway Management of Acromegalyic Patients Undergoing Pituitary Surgery
Tomurcuk Demirci, Şennur Uzun, Başak Akça, Ülkü Aypar
doi: 10.5222/jarss.2019.00710   2019; 27 - 1 | Sayfalar 38 - 43 (659 kere görüntülendi)

14.
İçindekiler
Contents

2019; 27 - 1 | Sayfalar II - VI (617 kere görüntülendi)

DERLEME
15.
Meta-Analiz: Bir Derleme
Meta-Analysis: A Review Article
İlker İnce, Elif Ozcimen, Alparslan Turan
doi: 10.5222/jarss.2019.76476   2019; 27 - 1 | Sayfalar 1 - 8 (613 kere görüntülendi)

ÖZGÜN ARAŞTIRMA
16.
Sezaryen Operasyonlarında Spinal Anesteziye Bağlı Hipotansiyon Perfüzyon İndeksi veya Pleth Variabilite İndeks ile Öngörülebilir mi ?
Can Perfusion Index or Pleth Variability Index Predict Spinal Anesthesia Induced Hypotension During Caesarean Section?
Mahmut Arslan, Gözen Öksüz, Bora Bilal, Cengizhan Yavuz, Mehmet Kandilcik, Adem Doğaner, Feyza Çalışır
doi: 10.5222/jarss.2019.69775   2019; 27 - 4 | Sayfalar 251 - 257 (599 kere görüntülendi)

17.
A Prospective Randomized Comparative Study between Baska Mask, Proseal LMA and I Gel during Positive Pressure Ventilation in Laparoscopic Cholecystectomy
Ramkumar Dhanasekaran, Gautam Dilip Mehta, Aruna Parameswari
doi: 10.5222/jarss.2019.54254   2019; 27 - 2 | Sayfalar 106 - 111 (599 kere görüntülendi)

DERLEME
18.
Etkin hasta kan yönetimi
Effective patient blood management
Büşra Tezcan
doi: 10.5222/jarss.2019.98608   2019; 27 - 3 | Sayfalar 167 - 173 (529 kere görüntülendi)

OLGU SUNUMU
19.
Serebro-Okülo-Fasiyo-Skeletal Sendromlu Çocukta Anestezi Yönetimi
Anesthetic Management of a Child with Cerebro-Oculo-Facio-Skeletal Syndrome
Alev Şaylan, Nalan Çelebi, Özgür Canbay
doi: 10.5222/jarss.2019.99608   2019; 27 - 1 | Sayfalar 63 - 65 (527 kere görüntülendi)

ÖZGÜN ARAŞTIRMA
20.
Ultrasonografi Eşliğinde Infraklavikular Brakial Pleksus Blok Uygulamasında Kullanılan 3 Farklı Bupivakain Konsantrasyonlarının Karşılaştırılması
Comparison Of 3 Different Bupivacine Concentrations Used In The Ultrasound Guided Infraclavicular Brachial Plexus Block
Semih Başkan, Fahri Acar, Gökhan Demirelli, Hidayet Unal
doi: 10.5222/jarss.2019.22932   2019; 27 - 2 | Sayfalar 94 - 99 (521 kere görüntülendi)

LookUs & Online Makale