ISSN - 1300-0578 | e-ISSN - 2687-2242
Cilt : 28 Sayı : 4 Yıl : 2021
Index
Membership
Applications
Journal of Anesthesia Çocuklarda Laringeal Maske Airway (LMA) Yerleştirilmesinin Doğrulanmasında Farklı Ultrasonografi Tekniklerinin Değerlendirilmesi [JARSS]
JARSS. 2020; 28(4): 231-238 | DOI: 10.5222/jarss.2020.88598

Çocuklarda Laringeal Maske Airway (LMA) Yerleştirilmesinin Doğrulanmasında Farklı Ultrasonografi Tekniklerinin Değerlendirilmesi

Osman Mücahit Tosun1, Alper Kilicaslan1, Funda Gok1, Sevgi Pekcan2, Ruhiye Reisli1
1Necmettin Erbakan University, Meram School of Medicine, Department of Anesthesiology and Reanimation - Konya / Turkey
2Necmettin Erbakan University, Meram School of Medicine Department of Pediatrics, Konya /Turkey

GİRİŞ ve AMAÇ: Çocuklarda, solunum yollarındaki anatomik farklılıklar nedeniyle laringeal maske (LMA) yanlış yerleştirme ihtimali daha yüksektir. Amacımız, çocuk hastalarda LMA yerini belirlemek için, farklı ultrasonografi (USG) tekniklerinin etkinliğini değerlendirmektir.
YÖNTEM ve GEREÇLER: Yerel etik kurul onayı ve ebeveynlerden yazılı bilgilendirilmiş onam alındıktan sonra bu prospektif, gözlemsel çalışmaya 50 çocuk (1-12 yaş) hasta dahil edildi. Yerel etik kurul onayı ve ebeveynlerden yazılı bilgilendirilmiş onam alındıktan sonra bu prospektif, gözlemsel çalışmaya 50 çocuk (1-12 yaş) hasta dahil edildi. Anestezi indüksiyonundan sonra, LMA pozisyonu klinik testler ve gerçek zamanlı üst havayolu USG ile üç düzlemde (dil tabanı, larinks ve özofagusun üst ucu seviyesinde) değerlendirildi. Dil tabanı ve aritenoid kıkırdaklardaki kaf gölgelerinin simetrisi USG (aritenoid derecesi) ile değerlendirildi. Özefagusta kaf ucunun varlığı ve kafın şekli (düzgün veya bozuk) kaydedildi. LMA pozisyonu fiberoptik bronkoskopi (FOB) ile doğrulandı (FOB derecesi). FOB ve sonografik parametreler arasındaki ilişki için Spearman korelasyon ve Fisher’s exact testleri kullanıldı.
BULGULAR: İlk denemede klinik testler yoluyla doğru LMA yerleştirme oranının % 82 olduğu belirlenmiştir. Hastaların % 74’ünde FOB ile glottik açıklık görüntülenebildi. FOB görüntü derecesi ile dil tabanında kaf gölgelerinin asimetri varlığı arasında istatistiksel ilişki olduğu saptandı (Fisher’s exact test, p<0.001). FOB görüntü derecesi ile USG aritenoid derecesi arasındaki korelasyon istatistiksel olarak anlamlıydı (r=0.672, p<0.001).
TARTIŞMA ve SONUÇ: İnvaziv olmayan, hızlı, güvenilir bir yöntem olan USG ile ventilasyon kesilmesine gerek duyulmadan LMA yerleştirilmesini doğrulamak ve yeniden konumlandırmak mümkün olabilir. LMA yerleştirilmesini doğrulamada farklı USG tekniklerini karşılaştırmak için daha ayrıntılı çalışmalara ihtiyaç vardır.

Anahtar Kelimeler: Çocuk, fleksible fiberoptik bronkoskopi, laringeal maske, ultrasonografi

The Evaluation of Different Ultrasonography Techniques for Confirmation of Laryngeal Mask Airway (LMA) Placement in Pediatric Patients

Osman Mücahit Tosun1, Alper Kilicaslan1, Funda Gok1, Sevgi Pekcan2, Ruhiye Reisli1
1Necmettin Erbakan Üniversitesi, Meram Tıp Fakültesi, Anesteziyoloji ve Reanimasyon Anabilim Dalı - Konya / Türkiye
2Necmettin Erbakan Üniversitesi, Meram Tıp Fakültesi Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Anabilim Dalı, Konya / Türkiye

INTRODUCTION: It is likely that laryngeal mask airway (LMA) is frequently misplaced because of the anatomical differences in children’s airways. Our aim is to assess the feasibility of different ultrasonography (USG) techniques for the confirmation of the accurate placement of LMA in pediatric population.
METHODS: After a local ethics committee approval and written informed consents were obtained, 50 children aged 1-12 years were consecutively included into this prospective, observational study. After the anesthetic induction, the position of LMA was evaluated by clinical tests and real- time upper airway USG in three planes (at the level of tongue base, the larynx and upper end of the esophagus). The symmetry of the cuff shadows at the tongue base and arytenoid cartilages was assessed by USG (arytenoid grade). The presence of cuff tip in the esophagus and the shape of the cuff (regular or distorted) was recorded. Fiberoptic bronchoscopy (FOB) was performed to confirm the position of LMA (FOB grade). The Spearman correlation coefficient and Fisher’s exact tests were used to test the relationship between FOB and sonographic parameters.
RESULTS: The rate of accurate LMA placement through clinical tests was determined as 82% at the first attempt. The rate of recognizing the glottic opening was also found as 74% with FOB. The result showed a statistically significant association between the asymmetry of cuff shadow at the tongue base and FOB LMA grade (Fisher’s exact test, p<0.001). The correlation was also statistically significant between FOB grade and USG arytenoid grade (r=0.672, p<0.001).
DISCUSSION AND CONCLUSION: USG can be used to identify the accurate placement and repositioning of LMA as a non-invasive, rapid and reliable method not requiring interruption of the ventilation. Further detailed studies are required to compare the different USG techniques for the confirmation of correct placement of LMA.


Keywords: Child, flexible fiberoptic bronchoscopy, laryngeal mask airway, ultrasonography

Osman Mücahit Tosun, Alper Kilicaslan, Funda Gok, Sevgi Pekcan, Ruhiye Reisli. The Evaluation of Different Ultrasonography Techniques for Confirmation of Laryngeal Mask Airway (LMA) Placement in Pediatric Patients. JARSS. 2020; 28(4): 231-238

Sorumlu Yazar: Alper Kilicaslan, Türkiye
LookUs & Online Makale