ISSN - 1300-0578 | e-ISSN - 2687-2242
Cilt : 28 Sayı : 4 Yıl : 2020
Index
Membership
Applications
Journal of Anesthesia Klinik Ultrasonografi Kullanımına Anesteziyologların Bakışının Değerlendirilmesi [JARSS]
JARSS. 2019; 27(4): 258-264 | DOI: 10.5222/jarss.2019.79188

Klinik Ultrasonografi Kullanımına Anesteziyologların Bakışının Değerlendirilmesi

Fatma Kavak Akelma, Savas Altinsoy, İlkay Baran Akkuş, Hilal Aslan, Julide Ergil
Sağlık Bilimleri Üniversitesi, Dışkapı Yıldırım Beyazıt Eğitim ve Araştırma Hastanesi, Anesteziyoloji ve Reanimasyon Kliniği, Ankara, Türkiye

GİRİŞ ve AMAÇ: Amaç: Çalışmanın amacı, klinik anestezideki ultrasonografi kullanımı ve bunun klinik pratiğe katkısını anket aracılığıyla değerlendirmektir.YÖNTEM ve GEREÇLER: Çalışma bağımsız etik kurul tarafından onaylandı. Yüz kırk altı anesteziste yüz yüze veya
e-mail aracılığıyla anket soruları yöneltildi ve yanıtları kaydedildi. Klinik ultrasonografi tutumları
5 noktalı Likert skalası ile değerlendirildi.
BULGULAR: Katılımcıların yaş ortalaması 38.45±9.49; %28’i araştırma görevlisi, %72’si uzman doktordu. %53.79’u eğitim araştırma hastanesinden, 21.38’i devlet hastanesinden, %16.55’i üniversite hastanesinden, %8.28’i özel hastanedendi. Araştırma görevlileri uzman hekimlere kıyasla
daha yüksek oranda hem rejyonal hem de klinik anestezi girişimlerinde ultrasonografi kullanmaktaydı (p=0.008). Araştırma görevlileri ultrasonografi kullanımında eğitimlerinin yeterli olduğunu
düşünmekteydi. Ek kurs gereksinim duyma bakımından hekimler arası fark yoktu. Katılımcıların
çoğu ultrasonografinin klinik pratiğe katkı sağladığını düşünmekteydi. Klinik ultrasonografi en
çok santral ven girişimlerinde (%97.3) tercih etmekteydi.
TARTIŞMA ve SONUÇ: Ultrasonografi rejyonal yöntemlerin yanı sıra perioperatif klinik sorunların belirleme ve
tedavisinde de sık kullanılmaktadır. Çalışmamızda, rejyonal ve klinik anestezi alanında ultrasonografi kullanımı, araştırma görevlileri arasında uzman hekimlere kıyasla daha yüksek oranda tercih
edilmektedir. Ultrasonografi kullanım oranı eğitim kliniklerinde daha yüksektir..

Anahtar Kelimeler: Klinik Ultrasonografi, Anestezi, Anket

Evaluation of the Attitudes of Anesthesiologists to the use of Clinical Ultrasonography

Fatma Kavak Akelma, Savas Altinsoy, İlkay Baran Akkuş, Hilal Aslan, Julide Ergil
University Of Health Sciences, Diskapi Yildirim Beyazit Training And Research Hospital, Anesthesiology And Reanimation Clinique, Ankara, Turkey

INTRODUCTION: The aim of study was to evaluate the use of ultrasonography in clinical anesthesia and its role in clinical practice among anesthetists.

METHODS: Study was approved by the independent Ethics Committee. 146 anesthesiologist were included. The questionnaire was asked by face to face or by email. Clinical ultrasonography attitudes were evaluated with a 5-pointLikert scale.
RESULTS: The mean age of the participants was 38.45±9.49, consisted of 28% assistant physicians and 72% specialist physicians; 53.79% of them were employed in the educational research hospital, 21.38 in the state hospital, 16.55% in the university hospital and 8.28% in the private hospital. Assistant physicians used ultrasonography in both regional and clinical anesthesia interventions compared to specialist physicians (p= 0.008). As compared to specialist physicians, assistant physicians think that assistant education is sufficient for ultrasonography use. There was no difference between physicians in terms of the need for an additional course. The majority of participants think that ultrasonography use contributes to clinical practice. Clinical ultrasonography is most preferred in central venous attempts (97.3%).
DISCUSSION AND CONCLUSION: Ultrasonography is frequently used by anesthetists in the detection and treatment of perioperative clinical problems as well as regional methods. In the our study, The use of ultrasonography in the field of regional and clinical anesthesia was more preferred among the physicians who were continuing their specialist training compared to the specialist physicians. The rate of ultrasonography use was found to higher in education clinics.

Keywords: Clinical ultrasonography, Anesthesia, questionnaire

Fatma Kavak Akelma, Savas Altinsoy, İlkay Baran Akkuş, Hilal Aslan, Julide Ergil. Evaluation of the Attitudes of Anesthesiologists to the use of Clinical Ultrasonography. JARSS. 2019; 27(4): 258-264

Sorumlu Yazar: Fatma Kavak Akelma, Türkiye
LookUs & Online Makale