ISSN - 1300-0578 | e-ISSN - 2687-2242
Cilt : 28 Sayı : 4 Yıl : 2021
Index
Membership
Applications
Journal of Anesthesia Postdural Delinme Baş Ağrısında Teofilin Etkinliğinin Değerlendirilmesi [JARSS]
JARSS. 2020; 28(4): 247-254 | DOI: 10.5222/jarss.2020.74436

Postdural Delinme Baş Ağrısında Teofilin Etkinliğinin Değerlendirilmesi

Hüseyin Utku Yıldırım1, Mesut Bakir2, Sebnem Rumeli Atici2
1Sağlık Bilimleri Üniversitesi, Antalya Şehir Eğitim ve Araştırma Hastanesi, Ağrı Bölümü, Antalya
2Mersin Üniversitesi Tıp Fakültesi, Algoloji Bilim Dalı, Mersin

GİRİŞ ve AMAÇ: Klinik çalışmalarda, intravenöz teofilinin post-dural delinme baş ağrısı (PDBA) tedavisinde etkili olduğu bildirilmiştir, fakat bazı klinisyenlere göre çalışmalardaki hasta sayılarının az olması nedeniyle bu durum net değildir. Teofilinin etkinliği ve güvenliği kanıtlandığında, bu tedavi PDBA tedavisinde bir ara adım olarak kullanılabilir. Çalışmamızda, intravenöz (IV) teofilin uygulamasının PDBA üzerine etkinliğini ve güvenilirliğini değerlendirmeyi amaçladık.
YÖNTEM ve GEREÇLER: “Post-Dural Delinme Baş Ağrısı Algoritması” na göre intravenöz teofilin uygulanan 65 PDBA hastası retrospektif olarak değerlendirildi Birincil ve ikincil sonlanım noktaları sırasıyla baş ağrısının derecesi ve hastanın tedaviye yanıtıydı. Tedavi güvenilirliği yan etki oluşumuna göre değerlendirildi.
BULGULAR: İlk teofilin uygulanması öncesi Görsel Analog Skala (VAS) skoru 6.0 ± 1.6 idi. Tedaviden bir saat sonra VAS skorları 1.8 ± 1.4 idi. Teofilin infüzyonu sonrası hastaların ortalama VAS skorları öncekine göre anlamlı olarak azaldı (p = 0.001). Teofilin nedeniyle hemodinamik değişiklikler istatistiksel olarak anlamlı değildi (p> 0.05). Hasta kayıtlarında teofilinle ilişkili yan etki bildirimi yoktu.
TARTIŞMA ve SONUÇ: İntravenöz teofilin uygulaması PDBA tedavisinde etkili ve güvenli bir yöntemdir. İntravenöz teofilin tedavisi, PDBA'nın basamak tedavisinde konservatif tedavi ve invaziv girişimsel tedavi arasında bir yer bulabilir.

Anahtar Kelimeler: Post-dural delinme baş ağrısı, teofilin, algoritma, ortostatik baş ağrısı

Evaluation of Theophylline Efficiency in Post-Dural Puncture Headache

Hüseyin Utku Yıldırım1, Mesut Bakir2, Sebnem Rumeli Atici2
1University of Health Sciences Antalya Training and Research Hospital, Pain Clinic, Antalya
2Mersin University Faculty of Medicine, Department of Algology, Mersin

INTRODUCTION: In clinical studies, intravenous theophylline has been reported to be effective in the treatment of postdural puncture headache (PDPH), but its efficacy is not clear to some clinicians due to the small number of patients in these studies. This treatment can be used as an intermediate step in the treatment of PDPH, if the efficacy and safety of theophylline is proven. We aimed to evaluate the efficacy and safety of an intravenous (IV) injection of theophylline on PDPH.
METHODS: Sixty-five PDPH patients who were injected with IV theophylline according to our “Post-dural Puncture Headache Algorithm” were evaluated retrospectively. The primary and secondary endpoints were the degree of headache and the patient’s overall response to the treatment, respectively. Treatment safety was evaluated based on the occurrence of adverse reactions.
RESULTS: Before the initial theophylline administration, the visual analog scale (VAS) score was 6.0±1.6 points. The VAS scores at one hour post-treatment were 1.8±1.4 points. The mean VAS scores of the patients after theophylline infusion decreased significantly compared to before (p=0.001). Hemodynamic changes due to theophylline were not statistically significant (p>0.05). There were no reports of theophylline-related adverse events in the patient records.
DISCUSSION AND CONCLUSION: An iv injection of theophylline is an effective and safe treatment for PDPH. Intravenous theophylline treatment may find a place between the conservative treatment and invasive interventional therapy in step therapy of PDPH.

Keywords: Post-dural puncture headache, theophylline, algorithm, orthostatic headache

Hüseyin Utku Yıldırım, Mesut Bakir, Sebnem Rumeli Atici. Evaluation of Theophylline Efficiency in Post-Dural Puncture Headache. JARSS. 2020; 28(4): 247-254

Sorumlu Yazar: Sebnem Rumeli Atici, Türkiye
LookUs & Online Makale