ISSN - 1300-0578 | e-ISSN - 2687-2242
Cilt : 28 Sayı : 4 Yıl : 2021
Index
Membership
Applications
Journal of Anesthesia SARS-CoV-2 ile Enfekte Kritik Hastaların Metabolik Asit Baz Bozukluklarının Değerlendirmesinde Baz Fazlalığı Yaklaşımı ile Stewart'ın Fizikokimyasal Yönteminin Karşılaştırması [JARSS]
JARSS. 2020; 28(4): 299-306 | DOI: 10.5222/jarss.2020.30633

SARS-CoV-2 ile Enfekte Kritik Hastaların Metabolik Asit Baz Bozukluklarının Değerlendirmesinde Baz Fazlalığı Yaklaşımı ile Stewart'ın Fizikokimyasal Yönteminin Karşılaştırması

Serkan Şenkal1, Umut Kara2, İlker Özdemirkan2, Fatih Şimşek2, Sami Eksert2, Nesibe Daşdan2, Serdar Yamanyar3, Emel Uyar4, Ümit Savasçı5, Gürhan Taşkın4, Deniz Doğan6, Ahmet Coşar1
1Sağlık Bilimleri Üniversitesi Gülhane Tıp Fakültesi, Anesteziyoloji ve Reanimasyon Ana Bilim Dalı, Ankara, Türkiye
2Sağlık Bilimleri Üniversitesi Gülhane Eğitim ve Araştırma Hastanesi, Anesteziyoloji ve Reanimasyon Kliniği, Ankara, Türkiye
3Sağlık Bilimleri Üniversitesi Gülhane Eğitim ve Araştırma Hastanesi, Yoğun Bakım Kliniği, Ankara, Türkiye
4Sağlık Bilimleri Üniversitesi Gülhane Tıp Fakültesi, İç Hastalıkları Ana Bilim Dalı, Ankara, Türkiye
5Sağlık Bilimleri Üniversitesi Gülhane Tıp Fakültesi, Enfeksiyon Hastalıkları ve Klinik Mikrobiyoloji Ana Bilim Dalı, Ankara, Türkiye
6Sağlık Bilimleri Üniversitesi Gülhane Tıp Fakültesi, Göğüs Hastalıkları Ana Bilim Dalı, Ankara, Türkiye

GİRİŞ ve AMAÇ: SARS-CoV-2 virüsü ile enfekte kritik hastalarda kompleks metabolik asit-baz bozuklukları görülebilir. Arteryel kan gazı (AKG) analizinde baz fazlalığı (BF) yaklaşımı ile, etiyolojik nedenler yeteri kadar ortaya konamayabilir. Stewart fizikokimyasal yaklaşımı ile AKG analizinde etiyolojik nedenler daha net ortaya konabilir. Bu çalışmanın amacı, SARS-CoV-2 ile enfekte kritik hastaların metabolik asit-baz bozukluklarının değerlendirmesinde BF yaklaşımı ile fizikokimyasal yaklaşımı karşılaştırmaktır
YÖNTEM ve GEREÇLER: Mart 2020-Mayıs 2020 tarihleri arasında SARS-CoV-2 ile enfekte olup erişkin yoğun bakım ünitelerinde yatan toplam 113 hastanın (71 erkek, 42 kadın) yoğun bakıma girişlerindeki AKG sonuçları retrospektif olarak incelendi. Hastalar BE yaklaşımına göre gruplara ayrıldı ve bu gruplar fizikokimyasal içeriklerine göre incelendi. AKG ve bazı elektrolit değerleri gruplar arasında karşılaştırıldı.
BULGULAR: Stewart yöntemine göre en sık görülen asidotik komponentler, BF’ye göre metabolik asidozda olan hastalarda: hiperfosfatemi (%84.9) ve düşük güçlü iyon farkı (SID) asidozu (%62.2) idi. BE normal olan hastalarda: düşük SID asidoz (%50) ve hiperfosfatemi (%30.9); BF’ye göre metabolik alkalozu olan hastalarda hiperfosfatemi (%77.7) idi. BE değerine göre metabolik asidozda olan hastalarda, Stewart alkaloz komponentlerinden, %71.6’sında hipoalbuminemi, %24.5’de ise yüksek SID alkaloz olduğu görüldü. BE değerine göre metabolik alkalozda olan hastalarda, Stewart asidoz komponentlerinden: %11.1’inde güçlü iyon açığı (SIG) asidozu ve %11.1’inde düşük SID asidozu olduğu görüldü.
TARTIŞMA ve SONUÇ: SARS-CoV-2 virüsü ile enfekte kritik hastaların metabolik asit baz bozukluklarının değerlendirmesinde fizikokimyasal yaklaşım, etiyolojik olarak daha ayrıntılı bilgi verebilir ve bu yaklaşım ile buzdağının görünmeyen kısmı görünür hale gelebilir.

Anahtar Kelimeler: SARS-CoV-2, asit baz, baz fazlası, Stewart, güçlü iyon farkı

Comparison of Base Excess Approach Versus Stewart’s Physicochemical Method for the Evaluation of Metabolic Acid-Base Disturbances in Critically ill Patients Infected with SARS-CoV-2

Serkan Şenkal1, Umut Kara2, İlker Özdemirkan2, Fatih Şimşek2, Sami Eksert2, Nesibe Daşdan2, Serdar Yamanyar3, Emel Uyar4, Ümit Savasçı5, Gürhan Taşkın4, Deniz Doğan6, Ahmet Coşar1
1University Of Health Sciences, Gülhane Faculty Of Medicine, Department of Anesthesiology and Reanimation, Ankara, Turkey
2University Of Health Sciences, Gülhane Training And Research Hospital, Clinic Of Anesthesiology And Reanimation, Ankara, Turkey
3University of Health Sciences, Gülhane Training and Research Hospital, Clinic of Critical Care, Ankara, Turkey
4University of Health Sciences, Gülhane Medical Faculty, Department of Internal Medicine, Ankara, Turkey
5University of Health Sciences, Gülhane Medical Faculty, Department of Infectious Diseases and Microbiology, Ankara, Turkey
6University of Health Sciences Turkey, Gülhane Medical Faculty, Department of Chest Diseases, Ankara, Turkey

INTRODUCTION: Complex metabolic acid-base disturbances can be seen in critically ill patients infected with the SARS-CoV-2 virus. For arterial blood gas (ABG) analysis, base excess (BE) approach enables limited evaluation of the etiological factors. The Stewart’s physicochemical approach, on the other hand, may not reveal etiological agents adequately. In this study, we aimed to compare BE approach versus physicochemical method for the evaluation of metabolic acid-base disturbances in critically ill patients infected with SARS-CoV-2.
METHODS: Between March 2020 and May 2020, ABG analysis results of a total of 113 patients (71 males, 42 females) infected with SARS-CoV-2 and hospitalized in the adult intensive care units were retrospectively analyzed. The patients were divided into groups according to the BE approach and evaluated for physicochemical components. The ABG and some electrolyte values were compared among groups..
RESULTS: The most common acidotic components according to the Stewart’s method were hyperphosphatemia (84.9%), but low strong ion difference (SID) acidosis (62.2%) in patients with metabolic acidosis according to the BE approach. Low SID acidosis (50%) and hyperphosphatemia (30.9%) in patients with normal BE and hyperphosphatemia (77.7%) in patients with metabolic alkalosis according to the BE approach were observed. In patients with metabolic acidosis according to BE approach, 71.6% of the patients had hypoalbuminemia and 24.5% of the cases had high SID alkalosis among the Stewart’s alkalosis components. Strong ion gap (SIG) acidosis was seen in 11.1% and low SID acidosis was seen in 11.1% in patients with metabolic acidosis according to the BE approach.
DISCUSSION AND CONCLUSION: Physiochemical approach seems to provide additional information regarding the etiological factors and unravel the invisible part of the iceberg for the evaluation of metabolic acid-base disturbances in critically ill patients infected with the SARS-CoV-2 virus.

Keywords: SARS-CoV-2, acide base, base excess, Stewart, strong ion difference

Serkan Şenkal, Umut Kara, İlker Özdemirkan, Fatih Şimşek, Sami Eksert, Nesibe Daşdan, Serdar Yamanyar, Emel Uyar, Ümit Savasçı, Gürhan Taşkın, Deniz Doğan, Ahmet Coşar. Comparison of Base Excess Approach Versus Stewart’s Physicochemical Method for the Evaluation of Metabolic Acid-Base Disturbances in Critically ill Patients Infected with SARS-CoV-2. JARSS. 2020; 28(4): 299-306

Sorumlu Yazar: Umut Kara, Türkiye
LookUs & Online Makale