ISSN - 1300-0578 | e-ISSN - 2687-2242
Cilt : 28 Sayı : 4 Yıl : 2020
Index
Membership
Applications
Laparaskopik Kolesistektomi Sonrası Postoperatif Ağrıda Transversus Abdominis Alan Bloğu, Retrospektif Çalışma [JARSS]
JARSS. 2019; 27(4): 285-290 | DOI: 10.5222/jarss.2019.83584

Laparaskopik Kolesistektomi Sonrası Postoperatif Ağrıda Transversus Abdominis Alan Bloğu, Retrospektif Çalışma

Ferda Yaman1, Gökhan Karaca2, Selim Çolak3, Gökay Ateş4, Faruk Pehlivanlı2, Işın Gençay3, Gülçin Aydın3
1Eskişehir Osmangazi Üniversitesi Tıp Fakültesi Anesteziyoloji Ve Yoğun Bakım Ana Bilim Dalı, Eskişehir
2Kırıkkale Üniversitesi Tıp Fakültesi Genel Cerrahi Ana Bilim Dalı, Kırıkkale
3Kırıkkale Üniversitesi Tıp Fakültesi Anesteziyoloji Ve Yoğun Bakım Ana Bilim Dalı, Kırıkkale
4Akçaabat Haçkalı Devlet Hastanesi, Anesteziyoloji Ve Yoğun Bakım Bölümü, Trabzon

GİRİŞ ve AMAÇ: Laparaskopik kolesistektomi, minimal invaziv cerrahi girişim olmasına rağmen postoperatif ilk 24 saat ağrı görülmektedir. Ultrasonografi eşliğinde transversus abdominis alan (TAP) bloğu, abdominal cerrahide postoperatif analjezi sağlayan rejyonel anestezi tekniğidir. Laparaskopik kolesistektomi nedeniyle opere edilen hastalarda, transversus abdominis alan bloğunun; taburculuk süresi, opioid ve opioid olmayan ilaçların tüketimi, bulantı, kusma, omuz ağrısı, vizüel analog ağrı skalasına (VAS) göre ağrı şiddetine etkilerini belirlemeyi amaçladık.
YÖNTEM ve GEREÇLER: Laparaskopik kolesistektomi olan yetmiş iki hasta çalışmaya dahil edildi. Otuz sekiz hastaya ultrasonografi eşliğinde TAP blok uygulanmış olup otuz dört hastaya non steroid anti inflamatuvar ilaçlarla ağrı kontrolü sağlanmıştır. VAS skoru, omuz ağrısı, intraoperatif ve postoperatif opioid ve opioid olmayan ilaçların tüketimi, bulantı, kusma ve taburculuk süresi, TAP blok uygulanan ve uygulanmayan olmak üzere gruplar arası farklılıklar istatistiksel analiz ile araştırıldı.
BULGULAR: VAS skorları her iki grupta da genel olarak tüm zaman periyodlarında azalmıştır (anlamlı temel etki, F(7.760)=94.47, p<0.001). VAS ağrı skorları, TAP blok uygulanan grupta 24. saat hariç olmak üzere TAP uygulanmayan gruba göre anlamlı düşüktü. Omuz ağrısı, TAP blok uygulanan grupta anlamlı yüksek bulundu (p<0.001). İntraoperatif ve postoperatif opioid tüketimi, bulantı, kusma, taburculuk süresi kıyaslandığında anlamlı fark bulunmadı.
TARTIŞMA ve SONUÇ: Ultrasonografi eşliğinde TAP blok, abdominal ağrıya bağlı postoperatif ağrının azaltılmasında etkili bir rejyonel anestezi tekniğidir ancak omuz ağrısını azaltmamaktadır. Laparaskopik kolesistektomi sonrası multimodal ağrı yönetimi gerekmektedir.

Anahtar Kelimeler: postoperatif ağrı, laparaskopik kolesistektomi, rejyonel anestezi, TAP blok

Transversus Abdominis Plane (TAP) Block for Postoperative Analgesia After Laparascopic Cholecystectomy, a Retrospective Study

Ferda Yaman1, Gökhan Karaca2, Selim Çolak3, Gökay Ateş4, Faruk Pehlivanlı2, Işın Gençay3, Gülçin Aydın3
1University Of Eskişehir Osmangazi, Department Of Anaesthesiology And Intensive Care, Eskişehir, Turkey
2University Of Kırıkkale, Departmant Of General Surgery, Kırıkkale, Turkey
3University Of Kırıkkale, Departmant Of Anaesthesiology And Intensive Care, Kırıkkale, Turkey
4Akçaabat Haçkalı Baba Public Hospital, Department Of Anaesthesiology And Intensive Care, Trabzon, Turkey.

INTRODUCTION: Laparascopic cholecystectomy is minimally invasive surgical procedure but it is still associated with postoperative pain in first 24 hours. Ultrasound guided transversus abdominis plane block is a regional anesthetic technique provides postoperative analgesia in abdominal surgery. We aimed to determine the effects of the TAP block on discharge time, non-opioid and opioid consumption, shoulder tip pain, incidence of postoperative nausea and vomit, severity of pain utilizing visual analogue scale in patients operated for laparascopic cholecystectomy
METHODS: Seventy two eligible patients operated for laparascopic cholecystectomy were included the study. Thirty eight patients were performed ultrasound-guided TAP block, thirty four patients were treated with conventional methods such as non-steroid anti-inflamatory drugs. Data such as VAS pain scores, shoulder tip pain, intraoperative opioid consumption, postoperative non-opioid and opioid consumption, nausea vomit, and discharge time collected retrospectively to determine statistically differences between TAP block and non-TAP block groups.
RESULTS: VAS pain scores were globally reduced at all time periods in two groups (significant group main effect, F(7,760)=94.47, P<0.001). VAS pain scores were significantly lower at all measurement intervals except 24h in the TAP group than in the non-TAP group. Shoulder pain was significantly higher in TAP block group than non-TAP block group (p < 0.001). Intraoperative opioid consumption, postoperative opioid consumption, discharge time, nausea and vomit, no statistically difference was found between the groups.
DISCUSSION AND CONCLUSION: Ultrasound guided TAP block is an effective regional analgesic technique according to postoperative pain scores due to abdominal pain, however TAP block did not reduce shoulder tip pain. Multimodal pain management is required after laparascopic cholecystectomy

Keywords: postoperative pain, laparascopic cholecystectomy, regional anesthesia, TAP block

Ferda Yaman, Gökhan Karaca, Selim Çolak, Gökay Ateş, Faruk Pehlivanlı, Işın Gençay, Gülçin Aydın. Transversus Abdominis Plane (TAP) Block for Postoperative Analgesia After Laparascopic Cholecystectomy, a Retrospective Study. JARSS. 2019; 27(4): 285-290

Sorumlu Yazar: Ferda Yaman, Türkiye
LookUs & Online Makale