ISSN - 1300-0578 | e-ISSN - 2687-2242
Cilt : 29 Sayı : 2 Yıl : 2021
Index
Membership
Applications
Kardiyak Cerrahide Santral Venöz Laktat Ölçümü Arteryel Laktat Ölçümünün Yerini Tutabilir mi? [JARSS]
JARSS. 2020; 28(4): 261-266 | DOI: 10.5222/jarss.2020.80299

Kardiyak Cerrahide Santral Venöz Laktat Ölçümü Arteryel Laktat Ölçümünün Yerini Tutabilir mi?

Büşra Tezcan1, İbrahim Mungan1, Alev Şaylan2, Derya Ademoğlu1, Sema Sarı3, Çilem Bayındır Dicle1, Bahadır Aytekin4, Ayşegül Özgök5, Hija Yazıcıoğlu5
1Ankara Şehir Hastanesi, Yoğun Bakım Kliniği
2Dışkapı Yıldırım Beyazıt Eğitim ve Araştırma Hastanesi, Anesteziyoloji ve Reanimasyon Kliniği
3Niğde Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesi
4Ankara Şehir Hastanesi, Kardiyovasküler Cerrahi Kliniği
5Ankara Şehir Hastanesi, Anesteziyoloji ve Reanimasyon Kliniği

GİRİŞ ve AMAÇ: Doku perfüzyonunun yeterliliği için önemli bilgi veren laktat düzeyleri, genellikle kan gazlarıyla birlikte kan gazı cihazları tarafından ölçülür. Her ne kadar arteriyel kan, laktat ölçümü için “altın standart” olsa da, arteryel ve venöz laktat ölçümlerinin birbirinin yerine kullanılabilmesi, venöz kan gazı değerlendirmesinin tercih edildiği durumlarda, sık kan örneklemesinin neden olabileceği artmış maliyet ve iatrojenik anemiye engel olabilir. Bu çalışmada amacımız; on-pump kardiyak cerrahide arteryel (AL) ve santral venöz laktat (CVL) değerleri arasındaki korelasyon ve uyumu incelemektir.
YÖNTEM ve GEREÇLER: Anestezik yönetim dahilinde, T1: anestezi indüksiyonu sonrası, T2: kros klemp sırasında ve T3: cilt kapatılırken olmak üzere üç aşamada eşzamanlı olarak arteryel ve venöz kan örnekleri olan yetişkin hastalar, bu retrospektif gözlemsel çalışmaya dahil edildi. CVL ve AL konsantrasyonları, T1, T2 ve T3 aşamalarındaki kan gazı analizinden elde edildi. Spearman Rho and Bland-Altman Testleri, AL ve CVL arasındaki sırasıyla korelasyon ve uyumu değerlendirmek için kullanıldı.
BULGULAR: Toplamda 122 uygun hastadan 366 çift kan örneği elde edildi. 95% güven aralıkları sırasıyla; T1’de -0.07 ve -0.00, T2’de 0.30 ve -0.10 ve T3’de -0.16 ve -0.03’tü. 95% CI ise T1’de 0.86 ve 0.93 (r=0.90 ve p<0.0001); T2’de 0.95 ve 0.97 (r=0.96 ve p<0.0001) ve T3’de 0.92 to 0.96 (r=0.94 and p<.0001) olarak saptandı.
TARTIŞMA ve SONUÇ: Her ne kadar laktat ölçümünün arteryel kandan örneklenmesi “altın standart” olarak kabul edilse de, on-pump kalp cerrahisi hastalarında santral venöz kandan örnekleme de kabul edilebilir bir alternatif olabilir.

Anahtar Kelimeler: arteryel laktat, venöz laktat, kardiyak cerrahi, korelasyon, uyum

Does Central Venous Lactate Measurement Replace Arterial Lactate Measurement in Cardiac Surgery?

Büşra Tezcan1, İbrahim Mungan1, Alev Şaylan2, Derya Ademoğlu1, Sema Sarı3, Çilem Bayındır Dicle1, Bahadır Aytekin4, Ayşegül Özgök5, Hija Yazıcıoğlu5
1Ankara City Hospital, Intensive Care Clinic
2Dışkapı Yıldırım Beyazıt Education and Research Hospital, Anesthesiology and Reanimation Clinic
3Niğde University Education and Research Hospital
4Ankara City Hospital, Cardiovascular Surgery Clinic
5Ankara City Hospital, Anesthesiology and Reanimation Clinic

INTRODUCTION: Lactate levels, which provide valuable information about the adequacy of tissue perfusion, are usually measured by blood gas analyzers simultaneously with blood gases. Although arterial blood is the “gold standard” for measurement of lactate, the interchangeable use of arterial and venous lactate measurements can avoid increased costs and iatrogenic anemia resulting from frequent blood sampling when evaluation of venous blood gas samples are preferred. In this study; we aimed to examine the correlation and agreement between the arterial lactate (AL) and central venous lactate (CVL) values in patients undergoing on-pump cardiac surgery.
METHODS: Adult patients who had both arterial and central venous blood gas sampling simultaneously in three stages (T1: after anesthesia induction, T2: during cross- clamping, T3: during skin closure) of operation as part of anesthetic management were eligible for inclusion in this retrospective study. CVL and AL concentrations were estimated during blood gas analysis at stages T1, T2 and T3. Spearman Rho and Bland-Altman Tests were used to assess correlation and agreement between AL and CVL measurements, respectively.
RESULTS: Totally 366 pairs of blood samples were obtained from 122 eligible patients. The 95% limits of agreement were -0.07 to -0.00 at T1; 0.30 to -0.10 at T2 and -0.16 to -0.03 at T3. The 95% Cls were detected 0.86 to 0.93 (r=0.90 and p<0.0001) at T1;0.95 to 0.97 at T2 (r=0.96 and p<0.0001) and 0.92 to 0.96 (r=0.94 and p<0.0001) at T3.
DISCUSSION AND CONCLUSION: Although sampling from arterial lactate can be considered as the “gold standard” for lactate measurement, sampling from central venous blood is an acceptable alternative for lactate measurement in on-pump cardiac surgery patients.

Keywords: arterial lactate, venous lactate, cardiac surgery, correlation, agreement

Büşra Tezcan, İbrahim Mungan, Alev Şaylan, Derya Ademoğlu, Sema Sarı, Çilem Bayındır Dicle, Bahadır Aytekin, Ayşegül Özgök, Hija Yazıcıoğlu. Does Central Venous Lactate Measurement Replace Arterial Lactate Measurement in Cardiac Surgery?. JARSS. 2020; 28(4): 261-266

Sorumlu Yazar: Büşra Tezcan, Türkiye
LookUs & Online Makale