ISSN - 1300-0578 | e-ISSN - 2687-2242
Cilt : 28 Sayı : 4 Yıl : 2020
Index
Membership
Applications
Femoral Boyun Kırığı Olan Hastalarda Pozisyon Ağrısı için İki Periferik Blok Yönteminin Karşılaştırılması [JARSS]
JARSS. 2019; 27(4): 298-303 | DOI: 10.5222/jarss.2019.39306

Femoral Boyun Kırığı Olan Hastalarda Pozisyon Ağrısı için İki Periferik Blok Yönteminin Karşılaştırılması

Hidayet Ünal, Semih Başkan, Fahri Acar, İsmail Aytaç
Ankara Numune Eğitim Araştırma Hastanesi, Anesteziyoloji Ve Reanimasyon Ana Bilim Dalı, Ankara

GİRİŞ ve AMAÇ: Kalça kırığı gibi ortopedik patolojiler yaşlı popülasyonda sıklıkla görülmektedir. Hasta
sayısındaki artış yüzünden, kalça kırığı nedeni ile tedavi gören hastalarda ağrı yönetimi daha
önemli hale gelmektedir. Biz bu çalışmada, spinal anestezi için verilen pozisyon sırasındaki ağrıyı
gidermek için kullanılan, 2 farklı periferik blok yöntemini, etkinlik ve hasta memnuniyeti açısından
karşılaştırdık
YÖNTEM ve GEREÇLER: Çalışmamız tek merkezli, prospektif, randomize, çift kör bir çalışma olarak planlandı. Her
biri 60 yaşın üstünde, American Society of Anesthesiologists (ASA) skalası 1-3 arası olan 59 hasta
çalışmaya dahil edildi. Hastalar, fasya ilyaka kompartman bloğu (FICB) (Grup 1) ve Femoral sinir
bloğu (FNB) (Grup 2) olarak iki gruba ayrıldı
BULGULAR: Tam duyusal blok gelişen hasta oranı FNB grubunda daha yüksekti (FNB’de %73.3,
FICB’de %44.8). Ancak tam blok gelişme sürelerinde istatistiksel olarak anlamlı bir fark yoktu.
(FICB grubunda 16.2±3.7 ve FNB’de 14.8±3.6). Çalışmamızda, her 2 grubun da vizüel analog skorunu (VAS) düşürmede etkili olduğunu bulduk (2 grupta da yaklaşık 5 puan düşüş mevcuttu).
Hasta memnuniyeti açısından istatistiksel olarak anlamlı bir fark olmasa da FNB grubunda diğer
gruba kıyasla daha yüksek memnuniyet oranı izlendi
TARTIŞMA ve SONUÇ: FNB de FICB gibi nöroaksiyel blok uygulamaları sırasında ortaya çıkan pozisyon ağrısını
gidermek için kullanılabilecek bir yöntemdi.

Anahtar Kelimeler: Fasia İliaca Kompartman bloğu, Femoral sinir bloğu, Femur boyun kırığı, Pozisyonel ağrı

Comparison of Two Peripheral Block Methods For Position Pain in Femoral Neck Fractures

Hidayet Ünal, Semih Başkan, Fahri Acar, İsmail Aytaç
Ankara Numune Training and Research Hospital, Department of Anesthesiology and Reanimation, Ankara

INTRODUCTION: Orthopedical pathologies such as hip fracture are more common among advanced
aged population. Pain management becomes more important in patients who are being treated
for hip fracture due to an increase in the number of patients. In this study, we compared two
peripheral nerve block methods that could be used to relieve positional pain in spinal anesthesia,
in terms of efficacy and patient satisfaction

METHODS: Our study was planned as a randomized, prospective, double-blind, single-centered trial.
A total of 59 patients aged over 60 years with an American Society of Anesthesiologists (ASA)
physical risk scale I-III were included in the study. Patients divided into two groups as Fascia iliaca
compartment block (FICB) (Group 1), and Femoral nerve block (FNB) (Group 2).
RESULTS: Complete sensory block developed in higher number of patients in the FNB group (73.3%
for FNB, 44.8% for FICB). However, there was no statistically significant difference in the time to
the development of complete block between groups (FICB, 16.2±3.7 and FNB, 14.8±3.6). In our
study, we found that both blocks were effective at lowering the visual analogue scale (VAS) scores
(5 points for both groups). Although there was no statistically significant difference, higher satisfaction level was observed in the FNB group.
DISCUSSION AND CONCLUSION: Just like FICB, FNB can be used to relieve pain during positioning of the patient in
neuraxial block applications

Keywords: Fascia Iliaca Compartment Block, Femoral Nerve Block, Femoral Neck Fractures, Position Pain

Hidayet Ünal, Semih Başkan, Fahri Acar, İsmail Aytaç. Comparison of Two Peripheral Block Methods For Position Pain in Femoral Neck Fractures. JARSS. 2019; 27(4): 298-303

Sorumlu Yazar: Hidayet Ünal, Türkiye
LookUs & Online Makale