ISSN - 1300-0578 | e-ISSN - 2687-2242
Cilt : 28 Sayı : 4 Yıl : 2021
Index
Membership
Applications
Journal of Anesthesia Covid-19 Pandemisi Sürecinde Anesteziyoloji Doktorlarının Kişisel Koruyucu Ekipman Kullanımı ile İlgili Durum ve Yaklaşımları [JARSS]
JARSS. 2020; 28(4): 239-246 | DOI: 10.5222/jarss.2020.87699

Covid-19 Pandemisi Sürecinde Anesteziyoloji Doktorlarının Kişisel Koruyucu Ekipman Kullanımı ile İlgili Durum ve Yaklaşımları

Ilkay Baran
İlkay Baran Akkuş SBÜ Dışkapı Yıldırım Beyazıt EAH, Anesteziyoloji ve Reanimasyon AD, Ankara

GİRİŞ ve AMAÇ: Yeni Corona virus hastalığı (Covid-19) pandemisi sırasında anesteziyoloji hekimlerinin yoğun bakım ve/veya ameliyathanede kişisel koruyucu ekipman (KKE) kullanımı ile ilgili durum ve yaklaşımlarını değerlendirmektir.
YÖNTEM ve GEREÇLER: Etik kurul onamı alındıktan sonra, 205 anesteziyolog sosyal medya araçları ve elektronik posta yoluyla araştırmaya katılmaya davet edildi, katılımcıların anket sorularına verdiği yanıtlar analiz edildi.
BULGULAR: Katılımcıların uzman doktor ve araştırma görevlisi oranı %51.2 (n=105) ve %32.7 (n=67)’dir. Katılımcıların hastane dağılımı %59 (n=121) eğitim araştırma; %15.1 (n=31) devlet; %21 (n=43) üniversite; %4.9 (n=10) özel hastane idi. Katılımcı anesteziyologlardan 10’nunun (%4.9) Covid-19 enfeksiyonu geçirdiği saptandı. Koruyucu ekipmana erişim oranı, cerrahi maske gibi günlük kullanımı yaygın olan malzemeler için %83 iken respiratör maske, siperlik ve gözlük gibi malzemeleri katılımcıların kendi imkanlarıyla temin ettiği saptandı. Anesteziyologların KKE kullanımı ile ilgili kendilerini güvende hissetme oranlarının pandeminin başlangıcına göre zamanla arttığı saptandı [medyan 5 (1-10); medyan 7 (1-10), p˂0.001]. Kişisel koruyucu ekipmanları doğru sıralama ile giyme ve çıkarma oranının sırasıyla %12.7 (n=26) ve %18.5 (n=38) olduğu görüldü. Doğru giyme oranı demografik verilerle ilişkilendirildiğinde uzman hekimlerde, meslek deneyimi 16-20 yıl olan grupta, eğitim araştırma hastanesinde çalışanlarda daha yüksek olduğu görüldü [%19 (n=20); %40 (n=8); % 17.4 (n=21) ve p=0.020; p=0.020; p=0.001).
TARTIŞMA ve SONUÇ: Covid-19 pandemi sürecinde anesteziyologlar KKE erişiminde sorun yaşamıştır ve KKE kullanımı ile ilgili bilgi eksiklikleri vardır. Araştırmamızın sonuçlarına göre anesteziyologlar için KKE’lara erişiminin sağlanması ve ekipmanların doğru kullanımı ile ilgili eğitici faaliyetler yönünde yeni planlama ve yöntem geliştirme gereksinimi vardır.

Anahtar Kelimeler: covid 19, kişisel koruyucu ekipman, anestezi doktoru

Anesthesiologists’ Attitude and Approach Regarding Personal Usage of Protective Equipment During the Covid-19 Pandemic

Ilkay Baran
İlkay Baran Akkuş T.C. Ministry of Health University of Health Sciences Dışkapı Yıldırım Beyazıt Training and Research Hospital

INTRODUCTION: The aim was to evaluate the facts and perceptions of anesthesiologists about the use of personal protective equipment in intensive care and / or operating rooms during the Covid-19 pandemic.
METHODS: After obtaining ethical approval, 205 anesthesiologist were invited to participate this study through social media tools and by e-mail. Questionnaire responses were analysed.
RESULTS: Of those who participated in the study 32.7% (n=67) were research assistants and 51.2% (n=105) were specialists; 59% (n=121) were from the teachings hospital, 15.1% (n=31) from state hospitals, 21% (n=43) from university hospitals, and 4.9% (n=10) from private hospitals. Ten (4.9%) of the participants had Covid-19 infection. The results showed that anesthesiologist had freely access to daily used PPE such as surgical mask (83%), however, 60% of the participants had to provide their own respirator masks, visors and goggles to use in the work place. It was determined that anesthesiologists felt safer about the use of PPE over time compared to the beginning of the pandemic [median 5 (1-10)] and median 7 (1-10), p˂0.001)]. The rate of corectly donning and doffing was 12.7% (n: = 26) and 18.5% (n=38). The analysis of correctly donning and participant characteristics showed that, the rate of correctly donning was higher among specialists (n=20, 19%), in the 16-20 years experience group (n=8, 40%) and those worked in the teaching hospitals (n=21, 17.4%), (p=0.020, p = 0.020, p = 0.001).
DISCUSSION AND CONCLUSION: During the Covid-19 pandemic anesthesiologists experienced problems with access to PPE and the rate of inapproppriate donning and doffing is high among anesthesiologist. Our results highlight the necesity for proper planning of adequate PPE and the need of educational activities regarding their correct usage.


Keywords: covid 19, personal protective equipment, anesthesiologist

Ilkay Baran. Anesthesiologists’ Attitude and Approach Regarding Personal Usage of Protective Equipment During the Covid-19 Pandemic. JARSS. 2020; 28(4): 239-246

Sorumlu Yazar: Ilkay Baran, Türkiye
LookUs & Online Makale