ISSN - 1300-0578 | e-ISSN - 2687-2242
Cilt : 28 Sayı : 4 Yıl : 2020
Index
Membership
Applications
Journal of Anesthesia Brakiterapi Alan Jinekolojik Kanserli Hastalarda Anestezi Uygulamasına Opiyoid Eklenmesinin Derlenme Üzerine Etkileri [JARSS]
JARSS. 2019; 27(4): 272-276 | DOI: 10.5222/jarss.2019.63308

Brakiterapi Alan Jinekolojik Kanserli Hastalarda Anestezi Uygulamasına Opiyoid Eklenmesinin Derlenme Üzerine Etkileri

Güldeniz Argun, Sinem Gevenkiriş, Süheyla Ünver
SBÜ, Dr A Y Ankara Onkoloji Eğitim Araştırma Hastanesi, Anesteziyoloji ve Reanimasyon Bölümü

GİRİŞ ve AMAÇ: Bu çalışmada jinekolojik kanserli hastalarda brakiterapi için günübirlik anestezi uygulamalarında tek başına propofol kullanımı ile propofole ilaveten fentanil kullanımının, anesteziden derlenme süresi, postoperatif analjezik tüketimi ve taburculuk sürelerine etkilerini retrospektif olarak araştırmayı planladık.

YÖNTEM ve GEREÇLER: Yerel etik kuruldan çalışma onayı alındıktan sonra, 5 aylık sürede brakiterapi yapılan 67 hasta çalışmaya dahil edildi. Bütün hastalara premedikasyon amaçlı midazolam, indüksiyon için propofol ve gerektiğinde fentanil uygulanmıştı. Kayıtlardan ulaşılan hastalar, opioid kullanılan (Grup I, n=37) ve kullanılmayan (Grup II, n=30) olmak üzere iki gruba ayrıldı. İşlem süreleri, kullanılan ilaç dozları, hemodinamik veriler, derlenme süreleri, taburculuk süreleri kayıtlardan ulaşılarak değerlendirildi.
BULGULAR:
Operasyon süresi iki grupta benzerdi. Propofol tüketimi Grup I’de ortalama 1.865 mg kg-1, Grup II’de 2.03 mg kg-1 idi (p>0.05). Ortalama fentanil tüketimi opioid grubunda 1.12 mcg kg-1 idi ve yaş ortalaması bu grupta anlamlı olarak düşüktü. Postoperatif analjezik tüketimi, derlenme zamanı ve taburculuk zamanı bakımından iki grup arasında fark yoktu.

TARTIŞMA ve SONUÇ: Günübirlik girişimlerde hastanın anesteziden kısa sürede derlenmesi için yarılanma ömrü kısa anestetikler tercih edilmektedir. Çalışmamızda brakiterapi için anestezi uygulamasında fentanil ihtiyacı olan hastaların yaş ortalamasının daha düşük olduğunu ve ilave verilen fentanilin derlenme süresinde anlamlı uzamaya sebep olmadığını bulduk.

Anahtar Kelimeler: Brakiterapi, günübirlik anestezi, opioid kullanımı, analjezik tüketimi, derlenme zamanı.

The Effects of Adding Opioids to Anaesthesia on the Recovery of Patients with Gynaecological Cancer Receiving Brachytherapy

Güldeniz Argun, Sinem Gevenkiriş, Süheyla Ünver
UHS,Dr A Y Ankara Oncology Training and Research Hospital,Department of Anesthesiology and Reanimation

INTRODUCTION: The aim of this retrospective study was to investigate the effects of using propofol alone and using fentanyl addition to propofol on post-operative analgesic consumption, duration of recovery and discharge for brachytherapy in patients with gynaecological cancer.
METHODS: After obtaining the study approval from the local ethics committee, 67 patients who had brachytherapy within 5 months were included in the study. All patients were administered midazolam for premedication and propofol and fentanyl if necessary for induction. Patients were categorised into two groups, those using opioids (Group I, n = 37) and those not using opioids (Group II, n = 30). The duration of the procedure, drug doses, haemodynamic data, recovery times and discharge times were obtained from records and evaluated.
RESULTS: The duration of operation was similar in both groups. Propofol consumption was 1.865 mgkg−1 in Group I and 2.03 mgkg−1 in Group II (p > 0.05). The average fentanyl consumption in the opioid group was 1.12 mcgkg−1 and the average age was significantly lower in this group. No difference was detected between the groups in terms of the analgesic consumption and the duration of recovery and discharge.
DISCUSSION AND CONCLUSION: Anaesthetics with shorter half-life are preferred in daily interventions. This study showed that the average age of the patients who required fentanyl during anaesthesia for brachytherapy was lower; and the fentanyl that is administered additionally did not lead to significant prolongation in recovery time.

Keywords: Brachytheraphy, out-patient anesthesia, opioid use, analgesic consumption, recovery time.

Güldeniz Argun, Sinem Gevenkiriş, Süheyla Ünver. The Effects of Adding Opioids to Anaesthesia on the Recovery of Patients with Gynaecological Cancer Receiving Brachytherapy. JARSS. 2019; 27(4): 272-276

Sorumlu Yazar: Güldeniz Argun, Türkiye
LookUs & Online Makale