ISSN - 1300-0578 | e-ISSN - 2687-2242
Cilt : 28 Sayı : 4 Yıl : 2020
Index
Membership
Applications
Journal of Anesthesia Major Ortopedik Cerrahilerde Anesteziyolog ve Cerrahın Kan Kaybı Tahminlerindeki Hata Paylarının Karşılaştırılması: Klinik Gözlemsel Çalışma [JARSS]
JARSS. 2019; 27(4): 291-297 | DOI: 10.5222/jarss.2019.28290

Major Ortopedik Cerrahilerde Anesteziyolog ve Cerrahın Kan Kaybı Tahminlerindeki Hata Paylarının Karşılaştırılması: Klinik Gözlemsel Çalışma

Nureddin Yüzkat, Celaleddin Soyalp, Nurçin Gülhas
Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi, Tıp Fakültesi, Anesteziyoji ve Reanimasyon AD, Van

GİRİŞ ve AMAÇ: Anesteziyolog ve cerrah intraoperatif dönemde farklı gözlem açılarına sahip olduğundan, klinik gözleme dayalı tahminleri büyük değişkenlikler içermektedir. Bu tahminlerin gerçek kan kaybını ne kadar doğru yansıtabildiği halen tartışılan bir konudur. Bu çalışmada anesteziyolog ve cerrahın, perioperatif kan kaybı ve transfüzyon gerekliliği hakkındaki klinik gözlemlerinin, laboratuvar sonuçları ile karşılaştırılması amaçlandı.


YÖNTEM ve GEREÇLER: Majör ortopedik cerrahi planlanan, 60 olgu çalışmaya dahil edildi. Aynı anestezi uzmanından ve aynı cerrahtan kan kaybı miktarını ve kan transfüzyonuna gerek duyulup duyulmadığını perioperatif dönemde tahmin etmeleri istendi. Perioperatif hemoglobin değerleri ve total kan hacmi kullanılarak kan kaybı eşzamanlı hesaplandı. Anesteziyolog ve cerrahın tahminleri ile laboratuvara göre hesaplanan kan kaybı istatistiksel olarak karşılaştırıldı.

BULGULAR: Anesteziyolog ve cerrahın perioperatif ortalama kan kaybı volümü tahminleri, laboratuvar sonuçlarına göre hesaplanan kan kaybı volümünden daha düşük bulundu (p=0.01). Hesaplanan kan kaybı 600 mL’den az olduğunda tahminlerin daha yüksek, 600 mL’den yüksek olduğunda ise tahminlerin daha 20 düşük olduğu saptandı (p=0.01). Bulgularımıza göre, perioperatif kan kaybı tahmininde yanılma oranı %28.72 olarak saptandı. Kan kaybı 1000 mL’den fazla olduğunda tahminde yanılma oranı %34.03; 1000 mL’den az olduğunda yanılma oranı %25.18 bulundu.
TARTIŞMA ve SONUÇ: Majör ortopedik cerrahilerde kan kaybı 1000 ml’den fazla olduğunda tahminde 25 yanılma oranının arttığı, kan kaybını tahmin etmenin güçleştiği ve anesteziyoloğun cerrahtan daha iyi tahminde bulunduğu kanısındayız.

Anahtar Kelimeler: kan kaybı, klinik gözlem, hata oranı, laboratuvar sonuçları, ortopedik cerrahi

Comparison of the Error Rates of an Anesthesiologist and Surgeon in Estimating Perioperative Blood Loss in Major Orthopedic Surgeries: Clinical Observational Study

Nureddin Yüzkat, Celaleddin Soyalp, Nurçin Gülhas
Department of Anesthesiology and Reanimation, Van Yuzuncu Yil University, Van, Turkey

INTRODUCTION: Because the anesthesiologist and surgeon have different observation angles in the intraoperative period, their predictions based on clinical observation involve large variations. Whether these predictions accurately reflect actual blood loss is still a matter of debate. The aim of this study was 35 to compare the clinical observations of anesthesiologists and surgeons on perioperative blood loss and transfusion requirements with laboratory results.
METHODS: Sixty patients who underwent surgery for major orthopedic surgery were included in the study. Same anesthesiologist and same surgeon was asked to estimate the amount of blood loss during the perioperative period. Whether blood transfusion was needed or not, was asked. The amount of blood loss was calculated synchronous using the perioperative hemoglobin value and the total blood volume. The blood loss estimates of the anesthesiologist and the surgeon were compared, with blood loss calculated according to the laboratory results.
RESULTS: The anesthesiologist’s and the surgeon’s estimation of perioperative mean blood loss volume was found to be lower than the blood volume calculated according to laboratory results (p=0.01). The 45 blood loss up to 600 mL were overestimated, and were underestimated when blood loss was more than 600 mL (p=0.01). According to our findings, the rate of error in the perioperative blood loss estimate was 28.72%. When the blood loss was more than 1000 mL, the error rate of predictions was 34.03%; when the blood loss was less than 1000 mL, the error rate of predictions was 25.18%.
DISCUSSION AND CONCLUSION: We believe that when blood loss is more than 1000 ml in major 50 orthopedic surgeries, the error in the estimation is increased, the amount of blood loss is difficult to predict, and the anesthesiologist makes a better prediction than the surgeon.

Keywords: blood loss, clinical observation, error rate, laboratory results, orthopedic surgeries

Nureddin Yüzkat, Celaleddin Soyalp, Nurçin Gülhas. Comparison of the Error Rates of an Anesthesiologist and Surgeon in Estimating Perioperative Blood Loss in Major Orthopedic Surgeries: Clinical Observational Study. JARSS. 2019; 27(4): 291-297

Sorumlu Yazar: Nureddin Yüzkat, Türkiye
LookUs & Online Makale