ISSN - 1300-0578 | e-ISSN - 2687-2242
Cilt : 29 Sayı : 1 Yıl : 2021
Index
Membership
Applications
Acil Sezaryenlarda Anestezi Deneyimlerimiz [JARSS]
JARSS. 2020; 28(4): 275-280 | DOI: 10.5222/jarss.2020.92300

Acil Sezaryenlarda Anestezi Deneyimlerimiz

Ümran Karaca, Şeyda Efsun Özgunay, Filiz Ata, Nermin Kılıçarslan, Canan Yilmaz, Derya Karasu
Sağlık Bilimleri Üniversitesi Bursa Yüksek İhtisas Eğitim Ve Araştırma Hastanesi, Anesteziyoloji Ve Reanimasyon Ana Bilim Dalı Bursa

GİRİŞ ve AMAÇ: Sezaryenlerde acil kadın hastalıkları ve doğum ameliyatlarının çoğunluğunu oluşturmaktadır. Çalışmamızda hastanemizde acil sezaryen uygulanan hastaları; retrospektif inceleyip, anestezi yöntemlerinin ve sonuçlarını tartışmayı amaçladık.
YÖNTEM ve GEREÇLER: Ocak 2015-Aralık 2017 tarihleri arasında acil sezaryen olan hastalar retrospektif incelendi. Demografik verileri, sezaryen endikasyonu, ek hastalıklar, anestezi yöntemleri, anne ve bebek komplikasyonları, yenidoğan 1.dk ve 5.dk Apgar skorları, incelendi. Sezaryende kullanılan anestezi yöntemine göre genel anestezi ve rejyonal anestezi olarak hastalar gruplandırıldı.
BULGULAR: Toplam 4874 hasta değerlendirildi. Gruplar arasında yaş ortalaması rejyonal anestezi uygulanan hastalarda daha fazla görüldü. Genel anestezi uygulanan hastalarda ASA yüksekti (p<0.001). Rejyonal anestezi ve genel anestezi uygulama oranımızı %78.5 ve %21.5 bulundu. Uygulanan anestezi yöntemi en fazla spinal anestezi oldu (%76.2). Acil sezaryen endikasyonlarını en fazla eski sezaryen (%33.9) ve fetal distres (%30.1) oluşturdu. Apgar skorları 1. ve 5. dk. rejyonal anestezi grubunda yüksek bulundu (p<0.05). Bebek komplikasyonlarından en fazla mekonyum aspirasyonu %1.9 gözlendi, %0.7 bebek eksitus oldu. Göçmen hastalara %76.8 rejyonal, %23.2 genel anestezi yapıldı. Yıllara göre hasta sayısındaki hızlı artışla beraber rejyonal anestezi uygulamasının arttığı gözlendi.
TARTIŞMA ve SONUÇ: Kolay uygulanabilir etkin bir anestezi-analjezi, Apgar skorlarında üstünlük sağlaması nedeniyle regional anestezi acil sezaryen uygulanan hastalarda giderek artacağını düşünmekteyiz.

Anahtar Kelimeler: Rejyonal anestezi, genel anestezi, sezaryen, acil

Our Experiences of Anesthesia in Emergency Cesareans

Ümran Karaca, Şeyda Efsun Özgunay, Filiz Ata, Nermin Kılıçarslan, Canan Yilmaz, Derya Karasu
Department Of Anesthesiology And Reanimation, Sciences University Bursa Yuksek Ihtisas Training And Research Hospital, Bursa, Turkey

INTRODUCTION: Cesarean sections constitute the majority of emergency gynecologic and obstetrics operations. In this study, we aimed to discuss the anesthesia methods and results of patients who underwent emergency caesarean section in our hospital retrospectively.
METHODS: Patients who underwent emergency cesarean between January 2015, and December 2017 were retrospectively analyzed. Demographic data, cesarean indication, additional diseases, anesthesia methods, complications in mothers and their infants, 1st and 5th minute Apgar scores of newborns were examined. Patients were divided in groups of general anesthesia or regional anesthesia according to the anesthesia method used in cesarean section.
RESULTS: A total of 4874 patients were evaluated. The mean age among the groups was higher in patients undergoing regional anesthesia. ASA scores were higher in general anesthesia group (p<0.001). Our regional anesthesia and general anesthesia application rates were 78.5% and 21.5%, respectively. The most applied anesthesia method was spinal anesthesia (76.2%). The most common indications for emergency cesarean were old cesarean section (33.9%) and fetal distress (30.1%). Apgar scores at the 1st and 5th minutes were statistically significant in regional anesthesia group (p<0.05). Meconium aspiration was the most common complication in neonates (1.9%), and 34 (0.7%) infants died. Regional (76.8%) and general anesthesia (23.2%) were applied to respective number of migrant patients. Increase in regional anesthesia rates was observed was increased with rapid increase in the number of patients by the years.
DISCUSSION AND CONCLUSION: Since easily applied regional anesthesia provides an effective anesthesia-analgesia, and superiority in Apgar scores we think that the number of patients undergoing emergency caesarean section who will undergo regional anesthesia will increase gradually.

Keywords: Regional anesthesia, General anesthesia, Cesarean, Emergency

Ümran Karaca, Şeyda Efsun Özgunay, Filiz Ata, Nermin Kılıçarslan, Canan Yilmaz, Derya Karasu. Our Experiences of Anesthesia in Emergency Cesareans. JARSS. 2020; 28(4): 275-280

Sorumlu Yazar: Ümran Karaca, Türkiye
LookUs & Online Makale