ISSN - 1300-0578 | e-ISSN - 2687-2242
Cilt : 28 Sayı : 4 Yıl : 2020
Index
Membership
Applications
Yenidoğan ve Çocuklarda İntraoperatif Mekanik Ventilasyon Stratejileri: Ulusal anket [JARSS]
JARSS. 2019; 27(4): 277-284 | DOI: 10.5222/jarss.2019.81994

Yenidoğan ve Çocuklarda İntraoperatif Mekanik Ventilasyon Stratejileri: Ulusal anket

Zehra Hatipoğlu1, Oya H. Yüregir2, Dilek Ozcengiz1
1Çukurova Üniversitesi, Tıp Fakültesi, Anestezi Ve Reanimasyon AD, Adana, Türkiye.
2Çukurova Üniversitesi, Mühendislik Fakültesi, Endüstri Mhendisliği, Adana, Türkiye

GİRİŞ ve AMAÇ: Genel anestezi altındaki çocukların çoğunun mekanik ventilasyona ihtiyacı vardır. Ancak literatürde, bu uygulama için birçok parametrenin yetişkin hastalar örnek alınarak uygulandığı bildirilmiştir. Çocuklar için intraoperatif mekanik ventilasyon hakkında literatür eksikliği bulunmaktadır. Bu anketin amacı, Türk anesteziyologlar arasında “yenidoğan ve çocuklarda mekanik ventilasyona dayalı intraoperatif solunum parametreleri nasıl yönetilmektedir?” sorusuna cevap aramaktır.
YÖNTEM ve GEREÇLER: Anestezistlere otuz dört soru içeren anket uygulandı. Bu ankette mekanik ventilasyon modları, tidal volüm, pozitif son ekspiratuar basınç (PEEP), inspire edilen oksijen fraksiyonu (fiO2), solunum sayısı, periferal oksijen saturasyonu (SpO2), end-tidal karbondioksid (EtCO2) ve recruitment manevraları ile ilgili klinik uygulamalar hakkında bilgi toplandı.
BULGULAR: Bu ankete toplam 148 anestezi uzmanı ve anestezi asistanı cevap verdi. Ankete katılanların %77’si üniversite hastanesinde çalışıyordu. Katılımcıların % 60'ından fazlası yenidoğanlarda ve çocuklarda volüm kontrollü modu tercih etmekteydi. En sık kullanılan tidal volüm ve PEEP değerleri sırasıyla 6-8 mLkg-1 ve 3-4 cmH2O'dur. SpO2 ve EtCO2 içeren monitörizasyon % 85'in üzerinde bir oranda uygulanmakta idi. Recruitment manevrasının kullanımı % 75.7 idi. Bu teknik, sıklıkla (% 55.4) hipoksi sırasında manuel inspiratuar basınç (% 71.6) kullanılarak uygulanmakta idi.
TARTIŞMA ve SONUÇ: Genel olarak, bu çalışmanın sonuçları mevcut literatürle uyumludur. Bununla birlikte, intraoperatif mekanik ventilasyon ile ilgili bilgiler sınırlıdır ve daha fazla çalışmaya ihtiyaç vardır.

Anahtar Kelimeler: Anket, çocuk, yenidoğan, mekanik ventilasyon

Intraoperative Mechanical Ventilation Strategies in Newborns and Children: A National Survey

Zehra Hatipoğlu1, Oya H. Yüregir2, Dilek Ozcengiz1
1Cukurova University, Faculty of Medicine, Department of Anesthesiology and Reanimation, Adana, Turkey
2Cukurova University, Collage of Engineering, Department of Industrial Engineering, Adana, Turkey

INTRODUCTION: Most children under general anesthesia need mechanical ventilation (MV), but it has been reported in the literature that many parameters for this application are derived from adult patients. There is lack of literature about intraoperative MV for children. We conducted this survey to evaluate how intraoperative respiratory parameters based on MV were managed for newborns and children among Turkish anesthesiologists.
METHODS: A questionnaire containing 34 questions was sent to anesthesiologists. This survey collected information on clinical practice relative to MV modes, tidal volume, positive end-expiratory pressure (PEEP), fraction of inspired oxygen (fiO2), breath rate, the monitoring of peripheral oxygen saturation (SpO2) and end-tidal carbon dioxide (EtCO2) and recruitment maneuvers (RMs).
RESULTS: A total of 148 anesthesiologists and anesthesia assistants responded to this survey. Of these respondents, 77 % were working at a university hospital. More than 60 % of respondents were using volume-controlled modes for newborns and children. The most commonly used tidal volume and PEEP values were 6-8 mLkg-1 and 3-4 cmH2O, respectively. Monitorization, including SpO2 and EtCO2 was used by over 85 % of respondents, while 75.7 % used RMs, which were often (55.4 %) used during hypoxia with manual inspiratory pressure (71.6 %).
DISCUSSION AND CONCLUSION: In general, the results of the present study were compatible with the existing literature. However, information on intraoperative MV is limited, and there is a need to study on this area further.

Keywords: Surveys, pediatrics, newborn, mechanical ventilation

Zehra Hatipoğlu, Oya H. Yüregir, Dilek Ozcengiz. Intraoperative Mechanical Ventilation Strategies in Newborns and Children: A National Survey. JARSS. 2019; 27(4): 277-284

Sorumlu Yazar: Zehra Hatipoğlu, Türkiye
LookUs & Online Makale