ISSN - 1300-0578 | e-ISSN - 2687-2242
Cilt : 29 Sayı : 1 Yıl : 2021
Index
Membership
Applications
Yaşlı Hastalarda Supraglottik Hava Yolu Gereçlerinin Klinik Performanslarının Karşılaştırılması: Prospektif Randomize Çalışma [JARSS]
JARSS. 2021; 29(1): 9-17 | DOI: 10.5222/jarss.2021.27147

Yaşlı Hastalarda Supraglottik Hava Yolu Gereçlerinin Klinik Performanslarının Karşılaştırılması: Prospektif Randomize Çalışma

Reyhan Polat1, Sibel Çatalca1, Julide Ergil1, İlkay Baran1, Aylin Tamam1, Yağmur Polat2
1Sağlık Blimleri Üniversitesi, Dışkapı Yıldırım Beyazıt Eğitim Ve Araştırma Hastanesi, Anesteziyoloji Ve Reanimasyon Kliniği, Ankara, Türkiye
2Yıldırım Beyazıt Üniversitesi, Biyoistatistic Ana Bilim Dalı, Ankara, Türkiye

GİRİŞ ve AMAÇ: Yaşlı hastalarda hava yolu yönetimi zor olabilir. Supraglottik hava yolu gereçleri hava yolu güvenliğini sağlamak için kullanılmaktadırlar. Bu çalışmanın amacı, kas gevşetici uygulanmamış, genel anestezi altında opere edilmesi planlanan yaşlı hastalarda farklı hava yolu gereçlerinin (klasik LMA (c-LMA), proseal LMA (p-LMA) ve i-gel) etkinliğini ve güvenilirliğini karşılaştırmaktır.
YÖNTEM ve GEREÇLER: Çalışma yerel bir etik kurul tarafından onaylandı. Elektif ürolojik veya ortopedik cerrahi geçirmesi planlanan 65 yaş üstü, 80 hasta çalışmaya dahil edildi. Çalışmamızda 3 grup mevcuttu: Grup C: c-LMA (n = 26), Grup P: p-LMA (n = 27) veya Grup I: i-gel (n = 27). Çalışmamızda birincil sonuç orofaringeal kaçak basıncı (OKB) idi. İkincil sonuçlar ise pozitif basınçlı ventilasyonunun yeterliliği, hava yolu gerecini yerleştirme kolaylığı ve başarı oranları, hava yolu gerecinin takılma süresi, hemodinamik değişiklikler, boğaz ağrısı ve disfaji gibi komplikasyonları içermekte idi.
BULGULAR: Gruplar arasında OKB açısından anlamlı fark bulunmadı (p = 0.852), Grup I ve Grup C arasında kaçak hacmi ve kaçak fraksiyonu açısından istatistiksel olarak anlamlı fark vardı (sırasıyla p = 0.042 ve p = 0.020). Yan etkiler gruplar arasında benzerdi (p> 0.05).
TARTIŞMA ve SONUÇ: Bu çalışmada, i-gel yerleştirilen hastalarda kaçak hacmi ve kaçak fraksiyonu daha düşük olmakla birlikte i-gel, c-LMA ve p-LMA'nın kas gevşetici uygulanmamış ve genel anestezi altında opere edilecek yaşlı hastalarda yeterli hava yolu sağladığı gösterilmiştir.

Anahtar Kelimeler: I-gel, geriatrik, laringial maske, orofaringial kaçak basıncı, proseal LMA

Comparison of Clinical Performance of Supraglottic Airway Devices in Elderly Patients: A Prospective Randomized Trial

Reyhan Polat1, Sibel Çatalca1, Julide Ergil1, İlkay Baran1, Aylin Tamam1, Yağmur Polat2
1University Of Health Sciences, Diskapi Yildirim Beyazit Training And Research Hospital, Department Of Anesthesiology And Reanimation, Ankara, Turkey
2Yildirim Beyazit University, Department Of Biostatistics, Ankara, Turkey

INTRODUCTION: Airway management in the elderly may be challenging. Supraglottic airway devices (SADs) may be used to provide airway security. The aim of study was to compare the efficacy and safety of different SADs, LMA classic (c-LMA), proseal LMA (p-LMA) and i-gel in anaesthetised and non-paralysed elderly patients.
METHODS: The study was approved by a local ethics committee. Eighty patients, aged older than 65 years, who were scheduled to undergo elective urological or orthopaedic surgery participated in the study. Each patient was randomly allocated into 1 of 3 groups: Group C: c-LMA (n = 26), Group P: p-LMA (n = 27) or Group I: i-gel (n = 27). The primary outcome was oropharyngeal sealing pressure (OSP). Secondary outcomes included the adequacy of positive pressure ventilation, ease of insertion, success rates, time to insertion, haemodynamic response and complications such as sore throat and dysphagia.
RESULTS: There were no significant differences among the groups with respect to OSP (p=0.852), whereas there was a statistically significant difference between Group I and Group C in terms of leak volume and leak fraction ( p= 0.042 and p = 0.020, respectively ). Adverse events were similar among the groups (p > 0.05).

DISCUSSION AND CONCLUSION: In this study, although the leak volume and leak fraction were lower in i-gel inserted patients, it was shown that i-gel, c-LMA and p-LMA provided adequate airway in elderly patients who were not applied muscle relaxants and will be operated under general anesthesia.

Keywords: I-gel, geriatric, laryngeal mask airway, oropharyngeal sealing pressure, proseal LMA

Reyhan Polat, Sibel Çatalca, Julide Ergil, İlkay Baran, Aylin Tamam, Yağmur Polat. Comparison of Clinical Performance of Supraglottic Airway Devices in Elderly Patients: A Prospective Randomized Trial. JARSS. 2021; 29(1): 9-17

Sorumlu Yazar: Reyhan Polat, Türkiye
LookUs & Online Makale