ISSN - 1300-0578 | e-ISSN - 2687-2242
Cilt : 29 Sayı : 1 Yıl : 2021
Index
Membership
Applications
Preoperatif Uzun QT Saptanan Hastaların Demografik ve Klinik Özelliklerinin Retrospektif Değerlendirilmesi [JARSS]
JARSS. 2020; 28(4): 287-292 | DOI: 10.5222/jarss.2020.04909

Preoperatif Uzun QT Saptanan Hastaların Demografik ve Klinik Özelliklerinin Retrospektif Değerlendirilmesi

Cihan Ilyas Sevgican, Gokay Nar
Pamukkale Üniversitesi Tıp Fakültesi, Kardiyoloji Anabilim Dalı, Denizli, Türkiye

GİRİŞ ve AMAÇ: Uzun QT sendromu (LQTS) elektrokardiyogramda (EKG) QT intervalinin uzaması ve T dalga anormallikleri ile prezente olup ventriküler aritmi ataklarına sebep olabilen, nadir görülen ancak mortal seyredebilen sendromdur. Bu hastaların anestezi indüksiyonunda ve idamesinde aritmik komplikasyonların önlenmesi büyük önem taşımaktadır. Ancak rutin preoperatif değerlendirmede uzun QT sendromu olan hastaları sıklıkla gözden kaçabilmektedir. Bu çalışmamızda pre-operatif çekilen EKG’ lerde LQTS sıklığını, hastaların demografik özelliklerini ve kardiyoloji konsültasyonları istenme nedenlerini değerlendirdik.
YÖNTEM ve GEREÇLER: 1 Mart 2019-1 Mart 2020 tarihleri arasında hastanemizde elektif operasyon planlanan hastaların pre-operatif EKG’leri retrospektif olarak analiz edildi. QTc süresi kadınlarda ≥480 ms erkeklerde ≥460 ms olan hastalar LQTS olarak tanımlandı. Bu hastaların protokol numaraları üzerinden pre-operatif poliklinik notları ve kardiyoloji konsültasyon notları değerlendirildi. Hastaların demografik ve klinik özellikleri analiz edildi.
BULGULAR: Pre-operatif dönemde çekilen EKG’lerden toplamda 13 kadın 32 erkek olmak üzere 45 hastada LQTS saptandı. Çalışmaya alınan hastalardan sadece n=25 (%55.6) hastaya kardiyoloji konsültasyonu istendiği saptandı. Kardiyoloji konsültasyonu istenme sebepleri incelendiğinde konsültasyon istenme sebebinin en sık antiagregan tedavi düzenlenmesi ve ileri yaş nedeniyle edinsel kalp hastalıkları açısından tetkik edilmesi için (n=7, %28 ve n=6, %24) olduğu görüldü. Hiçbir hastaya LQTS nedeni ile kardiyoloji konsültasyonu istenmediği görüldü.
TARTIŞMA ve SONUÇ: Yapılan analizde LQTS saptanan hastalarda kardiyoloji konsültasyonu istenme oranının göreceli düşük olduğu, genelde kardiyoloji kliniği tarafından takipli, antiagregan-antikoagulan tedavi altında olan, ileri yaşta, efor kapasitesi düşük hastalardan konsültasyon istendiği saptandı. LQTS özellikle dikkat edilmediğinde gözden kaçabilecek bir durum olması nedeniyle bu konuda dikkatin artırılmasına ihtiyaç vardır.

Anahtar Kelimeler: Uzun QT sendromu, pre-operatif değerlendirme, aritmi.

Retrospective Evaluation of Demographic and Clinical Features of Patients with Preoperative Long QT Syndrome

Cihan Ilyas Sevgican, Gokay Nar
Depatment of Cardiology, Pamukkale University, Denizli, Turkey

INTRODUCTION: Long QT syndrome (LQTS) is a rare syndrome that may present ventricular arrhythmia attacks and may be presented in the electrocardiogram (ECG) with prolonged QT interval and T wave abnormalities. Prevention of arrhythmic complications is of great importance in the anaesthesia induction and maintenance of these patients. However, in routine pre-operative evaluation, long QT patients can often be overlooked.In this study, we evaluated the frequency of LQTS, the demographic characteristics of patients, and the reasons for requesting cardiology consultations in pre-operative ECGs.
METHODS: The pre-operative ECGs of patients scheduled for elective operation in our hospital between March 1,2019 and March 1,2020 were analysed retrospectively. Patients whose QTc duration was ≥480 ms in women and ≥460 ms in men were defined as LQTS.Preoperative outpatient clinic data and cardiology consultation were evaluated using the protocol numbers of these patients. The demographic and clinical features of the patients were analysed.
RESULTS: Among the ECGs taken in the pre-operative period, LQTS was detected in 45 patients, 13 women and 32 men. It was found that only n=25(55.6%) patients were requested for cardiology consultation. When the reasons for the request for cardiology consultation were examined, it was observed that the reason for consultation was the most frequent reason for organizing antiaggregant treatment and for examination of acquired heart diseases due to advanced age (n=7,28% and n=6,24%,respectively).It was observed that no patient was requested for a cardiology consultation due to LQTS.
DISCUSSION AND CONCLUSION: In the analysis, it was found that the rate of be requested a cardiology consultation was relatively low in patients with LQTS, and consultation was requested from patients with elderly and low effort capacity, who were generally followed by the cardiology clinic, under antiplatelet-anticoagulant treatment.Since LQTS is a situation that can be overlooked especially when attention is not paid, there is a need for increased attention.

Keywords: Long QT syndrome, pre-operative evaluation, arrhythmia.

Cihan Ilyas Sevgican, Gokay Nar. Retrospective Evaluation of Demographic and Clinical Features of Patients with Preoperative Long QT Syndrome. JARSS. 2020; 28(4): 287-292

Sorumlu Yazar: Gokay Nar, Türkiye
LookUs & Online Makale