ISSN 1300-0578
Volume : 27 Issue : 3 Year : 2020
Index
Membership
Applications

Quick Search
Journal of Anesthesia Perioperative Hypothermia Incidence: Where are we after 5 years? [JARSS]
JARSS. 2019; 27(3): 198-203 | DOI: 10.5222/jarss.2019.40085

Perioperative Hypothermia Incidence: Where are we after 5 years?

Can Aksu, Alparslan Kuş, Önder Topbaş, Sema Erdoğan, Yavuz Gürkan
Kocaeli University Department of Anesthesiology and Reanimation

INTRODUCTION: Inadvertent perioperative hypothermia is an important problem leading to mortality and morbidity in anesthesia practice. In order to prevent hypothermia, many precautions should be taken such as perioperative temperature monitoring, active heating and regulation of room temperatures. In a previous study in our clinic, the incidence of hypothermia was found to be 45.7% and the precautions that should be taken to reduce the incidence of inadvertent hypothermia in the future were determined. In this study, we aimed to determine the incidence of hypothermia in our clinic by measuring postoperative body temperatures of the patients and how effective the methods used are in preventing perioperative hypothermia.
METHODS: After obtaining ethics committee approval and written consent from the patients, patients with operation times longer than 30 minutes were included in the study within a 1 month period. Demographic data of the patients, type and duration of surgeries, heating methods in the perioperative period, presence of temperature monitoring, pre-postoperative body temperatures measured with an infrared thermometer from tympanic membranes of the patients were recorded. Hypothermia was defined as body temperature of less than 36°C. The incidence of hypothermia and the frequency of heating methods and monitoring were calculated.
RESULTS: A total of 793 patients were recruited (461 female, 332 male) aged between 1 month and 96 years (mean 42 ± 22.3). Incidence of hypothermia was found as 31.27%. A total of 475 (59.89%) patients who were actively heated during the operation were recorded. The temperature monitoring rate was 9%.
DISCUSSION AND CONCLUSION: This study showed that the incidence of inadvertent perioperative hypothermia in our clinic was decreased compared to our previous study. However, we think that there are more cautions to be taken.

Keywords: Perioperative hypothermia, temperature monitoring, paper blanket, fluid warmer

Perioperatif Hipotermi İnsidansı: 5 yıl sonra neredeyiz?

Can Aksu, Alparslan Kuş, Önder Topbaş, Sema Erdoğan, Yavuz Gürkan
Kocaeli Üniversitesi Tıp Fakültesi, Anesteziyoloji ve Reanimasyon Anabilim Dalı

GİRİŞ ve AMAÇ: İstemsiz perioperatif hipotermi anestezi pratiğinde mortalite ve morbiditeye yol açan önemli bir problemdir. Hipoterminin önlenmesi için, perioperatif sıcaklık monitörizasyonu yapılması, aktif ısıtma, oda sıcaklıklarının düzenlenmesi gibi bir çok önlem alınmalıdır. Kliniğimizde yapılan önceki bir çalışmada, hipotermi insidansı %45.7 olarak bulunmuş ve gelecekte istenmeyen hipotermi insidansını azaltmak için alınması gereken önlemler belirlenmişti. Bu çalışmada, hastaların ameliyat sonrası vücut sıcaklıklarını ölçerek kliniğimizde hipotermi insidansını ve kullanılan yöntemlerin perioperatif hipotermiyi önlemede ne kadar etkili olduğunu belirlemeyi amaçladık.
YÖNTEM ve GEREÇLER: Etik kurul onayı ve bilgilendirilmiş hasta onamı alındıktan sonra, bir aylık bir sürede, operasyon süreleri 30 dakikadan uzun olan hastalar çalışmaya dahil edildi. Hastaların demografik verileri, ameliyatların tipi ve süresi, perioperatif dönemde kullanılan aktif ısıtma yöntemleri, sıcaklık monitörizasyonu varlığı, pre ve postoperatif olarak infrared termometreyle timpanik membrandan ölçülen vücut sıcaklıkları kaydedildi. Hipotermi, 36°C'den düşük vücut sıcaklığı olarak tanımlandı. Hipotermi insidansı ve ısıtma yöntemlerinin ve monitörizasyonunun ne sıklıkta uygulandığı hesaplandı.
BULGULAR: Bir ay ile 96 yaş arasında (ortalama 42 ± 22,3) toplam 793 hasta çalışmaya alındı (461 kadın, 332 erkek). Hipotermi insidansı% 31.27 olarak bulundu. Operasyon sırasında aktif olarak ısıtılan toplam 475 (% 59.89) hasta kaydedildi. Isı monitörizasyon oranı ise %9’du.
TARTIŞMA ve SONUÇ: Bu çalışma, kliniğimizde istemsiz perioperatif hipotermi insidansının daha önceki çalışmamıza oranla azaldığını göstermektedir. Ancak, daha alınması gereken önlemler olduğunu düşünmekteyiz.

Anahtar Kelimeler: Perioperatif hipotermi, Isı monitörizasyonu, Kağıt battaniye, Sıvı ısıtıcı

Can Aksu, Alparslan Kuş, Önder Topbaş, Sema Erdoğan, Yavuz Gürkan. Perioperative Hypothermia Incidence: Where are we after 5 years?. JARSS. 2019; 27(3): 198-203

Corresponding Author: Can Aksu, Türkiye
LookUs & Online Makale