ISSN 1300-0578
Volume : 27 Issue : 3 Year : 2020
Index
Membership
Applications

Quick Search
Journal of Anesthesia The Relationship Between Return of Spontaneous Circulation and Neutrophil Lymphocyte and Platelet Lymphocyte Ratios in Cardiac Arrest Cases [JARSS]
JARSS. 2019; 27(3): 204-209 | DOI: 10.5222/jarss.2019.29392

The Relationship Between Return of Spontaneous Circulation and Neutrophil Lymphocyte and Platelet Lymphocyte Ratios in Cardiac Arrest Cases

Sedat Bilge1, Yahya Ayhan Acar1, Derya Can1, Gökhan Özkan2
1Health Sciences University, Gulhane Medical School, Department of Emergency Medicine, Ankara, Turkey
2Health Sciences University, Gulhane Medical School, Department of Anesthesiology and Reanimation, Ankara, Turkey.

INTRODUCTION: The present study aimed to investigate the relationship between return of spontaneous circulation (ROSC) and the neutrophil-to-lymphocyte ratio (NLR) and platelet-to-lymphocyte ratio (PLR) regarding the prediction of ROSC in cardiac arrest (CA) cases.
METHODS: The patients who presented to the emergency department due to CA between October 1, 2016 and June 1, 2018 were identified. Demographic data, complete blood count (CBC) parameters, NLR and PLR, whether ROSC was achieved or not, and cardiopulmonary resuscitation durations were recorded. The patients were divided into two groups: patients in whom ROSC was achieved and those in whom ROSC was not achieved. NLR and PLR were compared between the groups and statistically analyzed.
RESULTS: In total, 216 patients were included in the study. ROSC was achieved in 54 (25%) cases. When CBC parameters were evaluated, statistically significant differences were found between the white blood cell, platelet, and neutrophil counts as well as NLR and PLR values of the groups (p < 0.05).
DISCUSSION AND CONCLUSION: Data obtained in this study shows that white blood cell, platelet, and neutrophil counts as well as the NLR and PLR can predict ROSC.

Keywords: Neutrophil-to-lymphocyte ratio, platelet-to-lymphocyte ratio, return of spontaneous circulation, complete blood count.

Kardiyak Arrest Vakalarında Nötrofil Lenfosit ve Platelet Lenfosit Oranları ile Spontan Dolaşımın Geri Dönüşü Arasındaki İlişkinin Araştırılması

Sedat Bilge1, Yahya Ayhan Acar1, Derya Can1, Gökhan Özkan2
1Sağlık Bilimleri Üniversitesi, Gülhane Tıp Fakültesi, Acil Tıp Kliniği, Ankara, Türkiye
2Sağlık Bilimleri Üniversitesi, Gülhane Tıp Fakültesi, Anesteziyoloji ve Reanimasyon Kliniği, Ankara, Türkiye

GİRİŞ ve AMAÇ: Çalışmada, kardiyak arrest olgularında spontan dolaşımın geri dönüşü beklentisinin öngörülebilmesine yönelik olarak nötrofil-lenfosit ve platelet-lenfosit oranlarıyla spontan dolaşımın geri dönüşü arasındaki ilişkinin araştırılması amaçlandı.
YÖNTEM ve GEREÇLER: Acil servise 01 Ekim 2016-01 Haziran 2018 tarihlerinde başvuran hastalardan kardiyak arrest tanısı alanlar belirlendi. Demografik veriler, tam kan parametreleri, nötrofil-lenfosit ve platelet-lenfosit oranları, spontan dolaşımın geri dönüp dönmediği ile kardiyopulmoner resüsitasyon süreleri kaydedildi. Hastalar, spontan dolaşımın geri döndüğü ve dönmediği olmak üzere iki gruba ayrıldı. İki grup için nötrofil-lenfosit ve platelet-lenfosit oranları istatistiksel olarak analiz edildi.
BULGULAR: Çalışmaya toplam 216 olgu dâhil edildi. Olguların 54’ünde (%25) spontan dolaşımın geri döndüğü bulundu. Tam kan parametreleri değerlendirildiğinde, beyaz küre, platelet ve nötrofil sayıları, nötrofil-lenfosit ve platelet-lenfosit oranları için spontan dolaşımı geri dönen ve dönmeyen gruplar arasında istatistiksel olarak anlamlı fark bulundu (p<0.05).
TARTIŞMA ve SONUÇ: Çalışmamızdan elde ettiğimiz veriler, beyaz küre, nötrofil ve platelet sayıları, nötrofil-lenfosit ve platelet-lenfosit oranlarının spontan dolaşımın geri dönüşü için öngörü sağlayabileceğini gösterdi.

Anahtar Kelimeler: Nötrofil lenfosit oranı, platelet lenfosit oranı, spontan dolaşımın geri dönüşü, tam kan sayımı.

Sedat Bilge, Yahya Ayhan Acar, Derya Can, Gökhan Özkan. The Relationship Between Return of Spontaneous Circulation and Neutrophil Lymphocyte and Platelet Lymphocyte Ratios in Cardiac Arrest Cases. JARSS. 2019; 27(3): 204-209

Corresponding Author: Gökhan Özkan, Türkiye
LookUs & Online Makale