ISSN - 1300-0578 | e-ISSN - 2687-2242
Cilt : 29 Sayı : 2 Yıl : 2021
Index
Membership
Applications

Makale Hazırlama

Makale Hazırlama

Makaleler, ICMJE-Recommendations for the Conduct, Reporting, Editing and Publication of Scholarly Work in Medical Journals ile uyumlu olarak hazırlanmalıdır. Randomize çalışmalar CONSORT, gözlemsel çalışmalar STROBE, tanısal değerli çalışmalar STARD, sistematik derleme ve meta-analizler PRISMA, hayvan deneyli çalışmalar ARRIVE ve randomize olmayan davranış ve halk sağlığıyla ilgili çalışmalar TREND kılavuzlarına uyumlu olmalıdır.

Dergide yayımlanması istenen Türkçe yazılar, Türk Dil Kurumu’nun Türkçe Sözlüğü ve Yeni Yazım Kuralları’na uygun olmalıdır. Teknik terimler Türk Tıp Terminolojisi’nde kullanılan şekli, metinde adı geçen ilaçlar ise farmakolojik adlarıyla Türkçe olarak yazılmalıdır.
Metinler, tablolar ve resimler sisteme ayrı ayrı, ilgili bölümlerden yüklenmelidir. Yüklenen dosyalarda yazarlara ve kurumlarına dair hiçbir bilgi bulunmamalıdır. Yazar, iletişim ve kurum bilgileri sistemde ayrıca alınıp kaydedilmektedir. Makale ile birlikte sisteme Etik Kurul Raporu Yayın Hakkı Devir Formu, ve Potansiyel Çıkar Çatışması Formu yazarlar tarafından doldurularak ilgili bölümlerden yüklenmelidir. Bu formlara derginin web sayfasından ulaşılabilir.
Gönderilen yazılar aşağıdaki makale şablonuna göre düzenlenmelidir.

Tüm başvurular Microsoft Word (.doc veya .docx) formatında Times New Roman ve 12 punto olmalıdır. Tüm sayfalar (referans, tablo ve görsel açıklamaları dahil) çift satır aralığı ile yazılmalıdır. Kenar boşlukları her tarafta 2.5 cm (1 inch) olmalıdır. Sayfalar, aşağıdaki sırayla sağ üst köşede numaralandırılmalıdır: başlık sayfası, özet ve metin gövdesi, onaylar, referanslar, şekil açıklamaları ve tablolar.

Özet ve Anahtar kelimeler:
Editöre Mektup türündeki yazılar dışında kalan tüm makalelerin özeti olmalıdır. Türkçe ve İngilizce özetler; Amaç (Objective), Yöntem (Method), Bulgular (Results), Sonuç (Conclusion) başlıkları altında yapılandırılmış şekilde ayrı paragraflar halinde ve en fazla 200 kelime olacak şekilde sunulmalıdır.
İngilizce özet Türkçe ile aynı olmalı, İngilizce başlık da eklenmelidir.
Türkçe ve İngilizce anahtar kelimeler en fazla 5 adet ve "Index Medicus Subject Headings (MeSH)" e uygun olarak hazırlanmalıdır.

Metin


Özgün Araştırma:
Ana metin Giriş, gereç ve yöntem, bulgular, tartışma, teşekkür (istenirse), kaynaklar, tablolar ve şekiller şeklinde düzenlenmelidir. İstatiksel analiz ile ilgili bilgi, Yöntemler bölümü içinde ayrı bir alt başlık olarak yazılmalı ve kullanılan yazılım tanımlanmalıdır. Birimler, uluslararası birim sistemi olan International System of Units (SI)’a uygun olarak hazırlanmadır. Birimleri yazarken (.) ya da (/) yazımından kaçınılmalıdır (mg kg-1, µg kg-1, mL, mL kg-1, mL kg-1 sa-1, mL kg-1 dk-1, L dk-1 m-2, mmHg vb.).

Derleme:
Yazının konusunda birikimi olan ve bu birikimleri uluslararası literatüre yayın ve atıf sayısı olarak yansımış uzmanlar tarafından hazırlanmış yazılar değerlendirmeye alınır. Yazarları dergi tarafından da davet edilebilir.

Olgu Sunumu:
Olgu(ların) sunumları için Giriş, olgu(ların) sunumu, tartışma, kaynaklar (ve varsa tablo, şekil, resim), şeklinde düzenlenmelidir.

Editöre Mektup:
Editöre; dergide yayımlanan metinlerle veya mesleki konularla ilgili olarak 750 kelimeyi aşmayan ve 5 (beş) kaynak ile 1 (bir) tablo veya şekil içerecek şekilde mektup yazılabilir. Ayrıca bilimsel araştırma niteliği taşıyan ancak az veriye sahip orjinal çalışmalar, ön bulgular ve teknik detaylar da yayımlanabilir. Hakkında mektup yazılan yayına ait cilt, yıl, sayı, sayfa numaraları, yazı başlığı ve yazarların adları açık bir şekilde belirtilmeli, kaynak listesinde yazılmalı ve metin içinde atıfta bulunulmalıdır. Editör bu mektubu yayımlayıp yayımlamamakta serbesttir.

Bilimsel Özet:
Meslektaşlarımızın uluslararası dergilerde (TÜBİTAK’ın belirlediği A ve B Grubu dergiler) yayımlanan bilimsel makalelerin duyurulması için özetleri yayımlanabilir. Bu amaçla; yazının fotokopisi ve “Abstract”ın Türkçe çevirisi dergiye gönderilmelidir.

Tablo ve şekiller:
Tablolar ve şekiller ana metinde kaynaklardan sonra ayrı sayfalarda eklenmeli ve ana metinde geçiş sırasına uygun numaralandırılmalıdır (tabloların sırası romen rakamıyla, şekillerin sırası arabik rakamlarla). Tabloların üzerinde tanımlayıcı bir başlık yer almalı ve tablo içerisinde geçen kısaltmaların açılımları tablo altına tanımlanmalıdır. Başka bir yayından alıntı yapılmış ise tablo ve şekiller için de mutlaka kaynak gösterilmelidir.

Resim ve Resim Altyazıları:
Resimler, grafikler ve fotoğraflar JPEG formatında ayrı dosyalar halinde sisteme yüklenmelidir. Word dosyasının içine yapıştırılmamalıdır. Resimlerde altyazıları desteklemek için kalın ve ince oklar, ok başları, yıldızlar, asteriksler ve benzer işaretler kullanılabilir. Görsellerin minimum çözünürlüğü 300 DPI (en az) olmalıdır. Değerlendirme sürecindeki aksaklıkları önlemek için gönderilen bütün görsellerin çözünürlüğü net ve boyutu büyük (minimum boyutlar 100x100 mm) olmalıdır. Resim altyazıları ana metnin sonunda yer almalıdır.
Makale içerisinde geçen tüm kısaltmalar, ana metin ve özette ayrı ayrı olmak üzere ilk kez kullanıldıkları yerde tanımlanarak kısaltma tanımın ardından parantez içerisinde verilmelidir. Ana metin içerisinde cihaz, yazılım, ilaç vb. ürünlerden bahsedildiğinde ürünün ismi, üreticisi, üretildiği şehir ve ülke bilgisini içeren ürün bilgisi parantez içinde verilmelidir. Tüm kaynaklar, tablolar ve resimlere ana metin içinde uygun olan yerlerde sırayla numara verilerek atıf yapılmalıdır.

Kaynakların Düzenlenmesi:
Dergimizde kaynak gösterme stili olarak Vancouver tercih edilmektedir.
Atıf yapılırken en son ve en güncel yayınlar tercih edilmelidir. Kaynakların doğruluğundan yazarlar sorumludur. Kaynak seçiminde Türkçe kaynaklardan da yararlanmaya özen gösterilmelidir. Dergi isimleri Index Medicus/Medline/PubMed’de yer alan dergi kısaltmaları ile uyumlu olarak kısaltılmalıdır. Kaynaklar ana metin içinde ilk geçtikleri sıraya göre parantez içinde numaralandırılır (kaynaklar sıra ile gelmiyorsa “,” ile, eğer ikiden fazla ve birbirini izleyen sayılar ise parantez içindeki ilk sayı ile son sayı arasına “ - “ işareti konulur.
Farklı yayın türleri için kaynak stilleri aşağıdaki örneklerde sunulmuştur:

Süreli yayınlar için

Kaynak yazılımında; sıra ile yazar soyadı ve adlarının baş harfleri (yazar sayısı altı adet veya altıdan az ise tüm yazarlar, eğer altı adetten fazla ise ilk üç yazar yazıldıktan sonra; “ve ark.” eklenir), makalenin adı, varsa Index Medicus’a göre kısaltılmış dergi adı, yayın yılı, cilt sayısı, yazının başlangıç ve bitiş sayfa numaraları yazılır.
Örnek; Brown BR, Gandolphi A. Adverse effects of volatile anaesthetics. Br J Anaesth 1987; 59:14-9.

Kitaplar için


a) Tek yazarlı ise:
 Sıra ile yazar soyadı ve adı, kitap ismi, basımevinin bulunduğu şehir, yayınevi, baskı yılı ve başlangıç ile bitiş sayfa numaraları kısaltmadan yazılır (Türkçe çeviriler için örneğe bakınız).
Yabancı, Türkçe ve çeviri kitap için örnekler
Moore DC. Regional Block. Springfield-Illions, Charles C. Thomas 1979; 155-72.
Esener Z. Klinik Anestezi. İstanbul, Çiftbay Matbaası 1991; 267-75.
Pilbeam SP. Mekanik Ventilasyon: Fizyolojik ve Klinik Uygulamalar. Çeviri: Çelik M, Besler MP, Helvacı A, Yalman A, Orhon ZM, Yaycı F. İstanbul, Logos 1999; 291-304.

b) Çok yazarlı ise:
 Sıra ile bölümü yazan yazar(lar)ın soyad(lar)ı ve ad(lar)ı, bölümün adı, editör(lerin)ün soyad ve ad(lar)ı, kitabın ismi, basımevinin bulunduğu şehir, yayınevi, basım yılı, yazının başlangıç ile bitiş sayfa numaraları yazılır (Türkçe çeviriler için örneğe bakınız).
Yabancı, Türkçe ve çeviri kitap için örnekler
Hull CJ. Opioid infusion for the management of postoperative pain. In: Smith G, Covino BG, (eds.) Acute Pain, London, Butterwoths 1985; 155-79.
Saygın B. Sıvı replasmanı. (ed.) Çuhruk H, Anesteziyoloji ve Reanimasyon Ders Kitabı. Ankara, Öncü Limited 1995; 59-73.
Kupeli I. Diabet ve Anestezi. Çeviri: Elar Z. In: Snow JC, (ed.) Anestezi El Kitabı, Çeviri Editörü: Elar Z, İzmir, Güven Kitabevi 1986; 315-24

Yayına kabul edilmiş ancak henüz basılmamış yazılar:

Leshner AI. Molecular mechanisms of cocaine addiction. N Engl J Med In press 1997.

Erken Çevrimiçi Yayın:

Ali A, Cangir CC, Ersoy A, Turgut N. A Hospital Employee with Acinetobacter Tonsillitis Linked to Intensive Care Unit. Turk J Anaesth Reanim 2013 Aug 41. doi: 10.5152/TJAR.2013.23. [Epub ahead of print].

Elektronik formatta yayımlanan yazı: 

Margolis PA, Stevens R, Bordley WC, Stuart J. From concept to application: the impact of a community-wide intervention to improve the delivery of preventive services to children. Pediatrics [online serial] 2001; 108:e42. 

http://www.pediatrics.org/cgi/content/full/108/3/e42. [Accessed 20 September 2001]

Yazarlar makalelerinin revizyon dosyalarını gönderirken, ana metin üzerinde yaptıkları değişiklikleri işaretlemeli, ek olarak, hakemler tarafından öne sürülen önerilerle ilgili notlarını “Hakemlere Cevap” dosyasında göndermelidir. Hakemlere Cevap dosyasında her hakemin yorumunun ardından yazarın cevabı gelmeli ve değişikliklerin yapıldığı satır numaraları da ayrıca belirtilmelidir. Revize makaleler karar mektubunu takip eden 30 gün içerisinde dergiye gönderilmelidir. Yayın süreci tamamlanan makaleler, yayın planına dahil edildikleri sayıyla birlikte yayımlanmadan önce erken çevrimiçi formatında dergi web sitesinde yayına alınır. Kabul edilen makalelerin baskıya hazır PDF dosyaları sorumlu yazarlara iletilir ve yayın onaylarının 2 gün içerisinde dergiye iletilmesi istenir.

Anestezi ve Reanimasyon Uzmanları Derneği Dergisi'ne yayınlanması için gönderilen tüm çalışmalar için yazarların ORCID verisini aktarması gerekmektedir. ORCID araştırmacıları birbirinden ayıran kalıcı dijital bir kimlik sağlar. Araştırmalarınızın hem alıntılarının hem istatistiklerinin kimliğinizle tanımlanmasının yanında kimliği doğrulanmış bir ORCID hesabı dergi aracılarında tek bir adımla oturum açmanıza ve yazar, hakem ya da editör olarak kaydınız bulunan tüm dergiler arasında geçiş yapmanıza olanak tanır. ORCID hakkında daha fazla bilgi ve hesap oluşturmak için www.orcid.org web sitesini ziyaret ediniz.

  Kelime sayısı Kaynak sayısı Tablo veya resim sayısı (toplam)
Özgün araştırma 3000 30 6
Derleme 5000 60 6
Olgu sunumu 1000 15 3
Editöre mektup 600 5 1

Hızlı Arama
LookUs & Online Makale