ISSN 1300-0578
Cilt : 28 Sayı : 1 Yıl : 2020
Index
Membership
Applications

Hızlı Arama
Journal of Anesthesia Pediatrik Alt Ekstremite Cerrahisi için Ultrason Eşliğinde Distal Adduktor Kanal Bloğu: Olgu Sunumu [JARSS]
JARSS. 2019; 27(2): 143-145 | DOI: 10.5222/jarss.2019.92486

Pediatrik Alt Ekstremite Cerrahisi için Ultrason Eşliğinde Distal Adduktor Kanal Bloğu: Olgu Sunumu

Ahmet Murat Yayik1, Ali Ahiskalioglu2, Erkan Cem Çelik1
1Bölge Eğitim Araştırma Hastanesi, Anestezi Kliniği, Erzurum
2Atatürk Üniversitesi Tıp Fakültesi Anesteziyoloji ve Reanimasyon Anabilim Dalı, Erzurum, Türkiye

Amaç: İskelet kas sistemi deformitesi cerrahisi, postoperatif ciddi ağrıya neden olan major ameliyatlardır. Bu durum özellikle pediatrik hastalarda fizyolojik ve psikolojik yan etkilerle ilişkilidir. Distal addüktör kanal bloğu yetişkin hastalarda uygulanmış, femoral ve siyatik sinirde duyusal blokaj sağladığı gösterilmiştir. Bu blok, pediatrik alt ekstremite cerrahisinde de yeterli analjezi sağlayabilir.
Yöntem: Fibular ve tibial osteotomi ile Ilizarov eksternal fiksatörü uygulanan beş yaşındaki pediatrik hastaya postoperatif distal adductor kanal bloğu uygulandı. Postoperatif 24 saatlik ağrı skorları ve ek analjezik gereksinimi değerlendirildi.
Bulgular: Postoperatif 24 saatlik ağrı skorları 0-2 arasındaydı, hasta iyi uyudu ve işlemden sonra 16 saat boyunca ek analjezik ihtiyacı olmadı.
Sonuç: Distal addüktör kanal bloğu, pediatrik alt ekstremite cerrahisi için tek bir enjeksiyon ile iki siniri bloke ederek etkili postoperatif analjezi sağlayabilir.

Anahtar Kelimeler: Distal Adductor Kanal Bloğu, Pediatrik Alt Ekstremite Cerrahisi, Postoperatif Analjezi

Ultrasound Guided Distal Adductor Canal Block for Pediatric Lower Limb Surgery: A Case Report

Ahmet Murat Yayik1, Ali Ahiskalioglu2, Erkan Cem Çelik1
1Regional Training and Research Hospital, Department of Anesthesiology and Reanimation, Erzurum
2Atatürk University Faculty of Medicine, Department of Anesthesiology and Reanimation, Erzurum, Turkey

Objective: Skeletal-muscular system deformities surgery is a major surgery that causes severe postoperative pain. This situation is related to physiological and psychological side effects, especially in pediatric patients. Distal adductor canal block applied in adults to demonstrate sensory blockage of sciatic and femoral nerves. This block maybe provides adequate analgesia after pediatric lower extremity surgery.
Method: We performed distal adductor canal block in five-years-old pediatric patient underwent Ilizarov external fixation with fibular and tibial osteotomy. Postoperative 24-hours pain scores and additional analgesic requirement were recorded.
Results: Postoperative 24-hour pain scores were between 0-2, patient slept well, and did not require additional analgesics for 16 hours after the procedure.
Conclusion: Distal adductor canal block maybe provides effective postoperative analgesia for pediatric lower limb surgery with blocking two nerve in a single injection point.

Keywords: Distal Adductor Canal Block, Pediatric Lower Limb Surgery, Postoperative Analgesia

Ahmet Murat Yayik, Ali Ahiskalioglu, Erkan Cem Çelik. Ultrasound Guided Distal Adductor Canal Block for Pediatric Lower Limb Surgery: A Case Report. JARSS. 2019; 27(2): 143-145

Sorumlu Yazar: Ahmet Murat Yayik, Türkiye
LookUs & Online Makale