ISSN 1300-0578
Cilt : 28 Sayı : 1 Yıl : 2020
Index
Membership
Applications

Hızlı Arama
Journal of Anesthesia Geriatrik Hastaların Dental Tedavilerinde Anestezi Yönetimi [JARSS]
JARSS. 2019; 27(2): 128-132 | DOI: 10.5222/jarss.2019.46855

Geriatrik Hastaların Dental Tedavilerinde Anestezi Yönetimi

Hatice Akpınar
Süleyman Demirel Üniversitesi Diş Hekimliği Fakültesi Ağız Diş Çene Cerrahisi AD. Genel Anestezi Bölümü

GİRİŞ ve AMAÇ: Dental tedavilerin büyük bir kısmı lokal anestezi ile yapılmaktadır. Ancak genel anestezi ve sedasyonun da gerekli olduğu dental işlemler olabilir. Geriatrik hastalarda anestezi normalden daha risklidir.Bu çalışmada amacımız anestezi açısından ciddi riskleri olabilecek yaşlı hastalarda, uygulanan anestezik yaklaşımları literatür eşliğinde tartışmaktır.
YÖNTEM ve GEREÇLER: Hastanemiz genel anestezi ameliyathanesinde 2014 nisan-2018 nisan tarihleri arasında tedavi olmuş 8535 hasta incelendi. 65 yaş ve üzeri 42 hasta dosyası retrospektif olarak değerlendirilmiştir.
BULGULAR: Hastaların %61.9’u kadın, %38.1’i erkekti. Hastaların %48’ine ise genel anestezi uygulandı. 16 hastada nazal entübasyon yapılırken 4 hastada oral entübasyon yapıldı. Ortalama anestezi süresi 75.52 dakika olarak kaydedildi. Hastaların %35’inde postoperatif analgezi için lokal anestezik infiltrasyonu, %35’inde tramadol, %15’inde paracatemol, %5’inde nonsteroid antienflamatuar ilaç kullanıldı. Eşlik eden en sık yandaş hastalık hipertansiyon ve diyabetti. Hastalar en çok antihipertansif, oral antidiyabetik, antiaritmik ve antikoagülan ilaç kullanmakta idiler.
TARTIŞMA ve SONUÇ: Anestezi açısından geriatrik yaş grubu özellikli bir hasta grubudur. Yaşlı hastalarda yapılacak dental cerrahi işlem için genel anestezi tercih edilecekse oluşabilecek komplikasyonları azaltmak için; bu yaş grubunun fizyolojisi, eşlik eden yandaş hastalıkları ve sürekli kullandıkları ilaçların anestezik etkileşimleri konularında daha dikkatli davranarak sorunsuz bir anestezi süreci yönetilebilir kanaatindeyiz.

Anahtar Kelimeler: Genel anestezi, Dental Tedavi, Geriatrik Hasta

Anaesthesia Management in Dental Treatment of Geriatric Patients

Hatice Akpınar
Süleyman Demirel University Faculty of Dentistry Department of Oral and Maxillofacial Surgery Department of General Anesthesia

INTRODUCTION: Most of the dental treatments are performed by local anesthesia. However, there may be dental procedures where general anesthesia and sedation are required. General anesthesia in geriatric patients carries more risk. The aim of this study is to discuss the anesthetic approaches in elderly patients who may have serious risks for anesthesia.


METHODS: 8535 patients who were treated between April 2014 and April 2018 in the general anesthesia operating room of our hospital were examined. The records of 42 patients aged 65 years and older were evaluated retrospectively.
RESULTS: 61.9% of the patients were female and 38.1% were male. General anaesthesia was used in 48% of the patients. Nasal intubation was performed in 16 patients and oral intubation was performed in 4 patients. The mean duration of anesthesia was recorded as 75.52 minutes. In 35% of the patients, local anesthetic infiltration for postoperative analgesia, tramadol in 35%, paracatemol in 15% and nonsteroid antiinflammatory drug in 5% were used. The most common concomitant disorder is hypertension and diabetes. The patients were mostly using antihypertensive, oral antidiabetic, antiarrhythmic and anticoagulant drugs.
DISCUSSION AND CONCLUSION: Patients with geriatric age are at risk for anesthesia. In order to reduce the complications that may occur if general anesthesia is preferred for dental surgery in elderly patients; we are more concerned about the physiology of this age group, accompanying comorbidities and the anesthetic interactions of the drugs they use.

Keywords: General anaesthesia, Dental treatment, Geriatric patient

Hatice Akpınar. Anaesthesia Management in Dental Treatment of Geriatric Patients. JARSS. 2019; 27(2): 128-132

Sorumlu Yazar: Hatice Akpınar, Türkiye
LookUs & Online Makale