ISSN 1300-0578
Cilt : 28 Sayı : 1 Yıl : 2020
Index
Membership
Applications

Hızlı Arama
Journal of Anesthesia Çocuk Hastalarda Fleksibl Fiberoptik Bronkoskopide Laringeal Maske Uygulaması: 125 Olgunun Değerlendirilmesi [JARSS]
JARSS. 2019; 27(2): 100-105 | DOI: 10.5222/jarss.2019.36025

Çocuk Hastalarda Fleksibl Fiberoptik Bronkoskopide Laringeal Maske Uygulaması: 125 Olgunun Değerlendirilmesi

Gülsen Keskin1, Mine Akin1, Yeşim Şenaylı2, Sibel Saydam1, Devrim Tanıl Kurt1, Sengul Ozmert1, Feyza Sever1, Güzin Cinel3
1Sağlık Bilimleri Üniversitesi, Ankara Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Hematoloji Onkoloji Eğitim Araştırma Hastanesi, Anestezi Bölümü, Ankara
2Sağlık Bilimleri Üniversitesi, Gülhane Eğitim Araştırma Hastanesi, Anesteziyoloji ve Reanimasyon Kliniği, Ankara, Türkiye
3Yıldırım Beyazıt Üniversitesi tıp Fakültesi, Çocuk Göğüs Hastalıkları Bölümü, Ankara, Türkiye

GİRİŞ ve AMAÇ: Laringeal maske (LMA)’nın fleksibl fiberoptik bronkoskopi (FFB) sırasında kullanımı diğer havayolu araçlarıyla karşılaştırıldığında daha avantajlıdır. Bu çalışmada, çocuk hastalarda ffb’de havayolu idamesi için LMA kullanımının uygulama başarı oranları ve karşılaşılan postoperatif komplikasyonları hastaların demografik özellikleri, ASA risk grupları, anestezi süresi ve bronkoskopik tanıları ile değerlendirerek literatür eşliğinde gözden geçirilmesi planlandı.
YÖNTEM ve GEREÇLER: Mart 2013- Ekim 2015 tarihleri arasında FFB yapılan çocuk hastaların dosyaları geriye dönük olarak incelendi. Hastaların demografik verileri, FFB’de havayolu idamesi için kullanılan havayolu gereci (LMA, endotrakeal tüp, yüz maskesi), bronkoskopi endikasyonları, bronkoskopik tanıları, anestezi süresi, işlem sonrası desaturasyon, laringospazm, bronkospazm ve reentübasyon gereken hasta sayısı kaydedildi.
BULGULAR: Yaş aralığı 7 gün-18 yaş olan toplam 125 çocuk hasta değerlendirmeye alındı. Median yaş 44 ay (çeyrekler arası aralık 11.5-124), median ağırlık 15 kg (çeyrekler arası aralık 8-30) olarak bulundu. En sık FFB endikasyonu tekrarlayan akciğer enfeksiyonu (%26.4) idi. LMA hastaların %95.9’unda başarı ile uygulandı. Toplamda 7 hastada (% 5.6) geçici hipoksi, 1 hastada (%0.8) bronkospazm görüldü. İki hasta entübe edilerek yoğun bakıma alındı. Çok değişkenli logistic regresyon testi ile anestezi süresinin 45 dakikadan uzun sürmesinin komplikasyon riskini 7 kat arttırdığı saptandı.
TARTIŞMA ve SONUÇ: LMA yoluyla FFB çocuk hasta grubunda güvenli bir yöntemdir. Komplikasyon riski ASA risk grubu, yaş, kilo, LMA boyutları ile değil uzun anestezi süresi ile artmaktadır.

Anahtar Kelimeler: Çocuk, fleksible fiberoptik bronkoskopi, laringeal maske

Laryngeal Mask Airway Application in Flexible Fiberoptic Bronchoscopy in Pediatric Patients: Evaluation of 125 Cases

Gülsen Keskin1, Mine Akin1, Yeşim Şenaylı2, Sibel Saydam1, Devrim Tanıl Kurt1, Sengul Ozmert1, Feyza Sever1, Güzin Cinel3
1Department of Anesthesiology, University of Health Sciences, Ankara Child Health and Diseases Hematology-Oncology Training and Research Hospital, Turkey
2Clinic of Anesthesiology and Reanimation, University of Health Sciences, Gülhane Training and Research Hospital, Ankara, Turkey
3Department of Pediatric Chest Diseases, Yıldırım Beyazıt University, School of Medicine, Ankara, Turkey

INTRODUCTION: Objective: The use of the laryngeal mask airway (LMA) during flexible fiberoptic bronchoscopy (FFB) is more advantageous compared to other airway devices. In this study, it was planned to evaluate the application success rates of the usage of LMA for airway maintenance in pediatric patients in FFB and the postoperative complications encountered, with demographic characteristics, ASA risk groups, duration of anesthesia and bronchoscopic diagnoses of patients, and to review with the literature.
METHODS: Methods: The files of pediatric patients who underwent FFB between March 2013 and October 2015 were reviewed retrospectively. Demographic data of the patients, airway device used for airway maintenance in FFB (LMA, endotracheal tube, face mask), indications of bronchoscopy, bronchoscopic diagnoses, duration of anesthesia, desaturation after the process, laryngospasm, bronchospasm, and the number of patients requiring reintubation were recorded.
RESULTS: Results: A total of 125 children with an age range of 7 days-18 years were included in the study. The median age of the patients was found to be 44 months (interquartile range 11.5-124), median weight was 15 kg (interquartile range 8-30). The most common indication for FFB was recurrent lung infection (26.4%). LMA was successfully performed in 95.9% of patients. In total, 7 (5.6%) patients had temporary hypoxia and 1 (0.8%) had bronchospasm. Two patients were intubated and taken to intensive care. Multivariate logistic regression test showed that the duration of anesthesia lasting longer than 45 minute (min) increased the risk of complications 7 times.
DISCUSSION AND CONCLUSION: Conclusion: FFB by LMA is a safe method in the pediatric patient group. The risk of complications increases with the long anesthesia time, not with ASA risk group, age, weight and LMA dimensions

Keywords: Child, flexible fiberoptic bronchoscopy, laryngeal mask airway

Gülsen Keskin, Mine Akin, Yeşim Şenaylı, Sibel Saydam, Devrim Tanıl Kurt, Sengul Ozmert, Feyza Sever, Güzin Cinel. Laryngeal Mask Airway Application in Flexible Fiberoptic Bronchoscopy in Pediatric Patients: Evaluation of 125 Cases. JARSS. 2019; 27(2): 100-105

Sorumlu Yazar: Gülsen Keskin, Türkiye
LookUs & Online Makale