ISSN 1300-0578
Cilt : 28 Sayı : 1 Yıl : 2020
Index
Membership
Applications

Hızlı Arama
Journal of Anesthesia Ultrasonografi Eşliğinde Infraklavikular Brakial Pleksus Blok Uygulamasında Kullanılan 3 Farklı Bupivakain Konsantrasyonlarının Karşılaştırılması [JARSS]
JARSS. 2019; 27(2): 94-99 | DOI: 10.5222/jarss.2019.22932

Ultrasonografi Eşliğinde Infraklavikular Brakial Pleksus Blok Uygulamasında Kullanılan 3 Farklı Bupivakain Konsantrasyonlarının Karşılaştırılması

Semih Başkan, Fahri Acar, Gökhan Demirelli, Hidayet Unal
Ankara Numune Eğitim ve Araştırma Hastanesi

GİRİŞ ve AMAÇ: Bu çift kör, randomize, prospektif çalışmada üst ekstremite cerrahisinde ultrason kılavuzluğunda infraklaviküler blok uygulamasında 3 farklı bupivakain konsantrasyonunu karşılaştırılması amaçlandı.
YÖNTEM ve GEREÇLER: Bu klinik çalışma 18-65 yaşlarında dirsek, önkol, el bileği veya el cerrahisi geçiren 150 hasta üzerinde yapıldı. Hastalar eşit ve randomize olarak üç gruba ayrıldı (n = 50). Birinci gruba 20 mL% 0,5 bupivakain, ikinci gruba 20 mL% 0,375 bupivakain ve üçüncü gruba 20 mL % 0,25 bupivakain uygulandı. Duyusal ve motor blok başlangıç zamanı, cerrahi süresince motor blok skoru, ek anestetik ve analjezik gereksinimi, duyu ve motor blok gerileme zamanı, hasta ve cerrah memnuniyeti kaydedildi.
BULGULAR: Duyusal blok, motor blok ve cerrahiye uygunluk süresi başlangıcı % 0,25 grubunda diğer gruplara göre anlamlı olarak daha uzundu (P = 0.05). Motor blok skoru da % 0,25 bupivakain gruplarında daha düşüktü. En erken duyusal motor blok gerileme zamanı ve analjezik gereksinimi % 0,25 bupivakain grubunda kaydedildi. Hasta ve cerrah memnuniyeti farklı değildi.
TARTIŞMA ve SONUÇ: Bu veriler sonucunda% 0.25 bupivakain konsantrasyonu dezavantajlı olmasına rağmen, etkili duyusal blokaj nedeniyle tam motor bloğun istenmediği hasta gruplarında tercih edilebilir. Erken postoperatif motor muayeneye imkan vermesi ve fizyoterapi planlanması açısından önemlidir.

Anahtar Kelimeler: Ultrasonografi Eşliğinde Infraklavikular Brakial Pleksus Bloğu, Bupivakain, Rejyonel Anestezi, Ağrı Yönetimi

Comparison Of 3 Different Bupivacine Concentrations Used In The Ultrasound Guided Infraclavicular Brachial Plexus Block

Semih Başkan, Fahri Acar, Gökhan Demirelli, Hidayet Unal
Ankara Numune Training and Research Hospital

INTRODUCTION: This double-blinded, randomized, prospective study compared 3 different concentrations of bupivacaine using the same total volume for ultrasound-guided infraclavicular block in the upper extremity surgery.
METHODS: This clinical trial was conducted on 150 patients aged between 18-65 years patients for elbow, forearm, wrist, or hand surgery. The patients were equally and randomly distributed into three groups (n=50).Under ultrasound imaging guidance, the first group received 20 mL of 0,5% bupivacaine, the second group 20 mL of 0,375% bupivacaine and the third group 20 mL of 0,25% bupivacaine into the brachial plexus cords. The onset time of sensory and motor block, surgical compliance time (SCT), motor block score at SCT, additional anesthetic and analgesic necessity, sensory and motor block regression time, patient and surgeon satisfaction were recorded.
RESULTS: The onset of sensory block, motor block and SCT were significantly longer in the 0, 25 % group than the other groups (P ≤ 0.05). Motor block score at SCT was also lower in the 0, 25 % bupivacaine groups. The earliest sensory-motor block regression time and analgesic necessity were recorded in the 0, 25 % bupivacaine group. The patient and surgeon satisfaction was not different.
DISCUSSION AND CONCLUSION: Although 0.25% bupivacaine concentration is disadvantageous as a result of this data, it can be preferred in patients groups in which full motor block is not wanted due to effective sensory blockage. It is important for early postoperative motor examination and planning of physiotherapy

Keywords: Ultrasound Guided Infraclavicular Brachial Plexus Block, Bupivacain, Regional Anesthesia, Pain Management

Semih Başkan, Fahri Acar, Gökhan Demirelli, Hidayet Unal. Comparison Of 3 Different Bupivacine Concentrations Used In The Ultrasound Guided Infraclavicular Brachial Plexus Block. JARSS. 2019; 27(2): 94-99

Sorumlu Yazar: Semih Başkan, Türkiye
LookUs & Online Makale