ISSN 1300-0578
Cilt : 28 Sayı : 1 Yıl : 2020
Index
Membership
Applications

Hızlı Arama
Koroner Arter Baypas Cerrahisi Sonrası Gelişen Hastane İçi Mortalite ve Komplikasyonlar, Preoperatif Değerlerle Prediksiyon Mümkün mü? [JARSS]
JARSS. 2019; 27(1): 56-62 | DOI: 10.5222/jarss.2019.32042

Koroner Arter Baypas Cerrahisi Sonrası Gelişen Hastane İçi Mortalite ve Komplikasyonlar, Preoperatif Değerlerle Prediksiyon Mümkün mü?

Eda Balcı, Aslıhan Aykut, Aslı Demir, Ülkü Sabuncu, Rabia Koçulu, Ümit Karadeniz
Türkiye Yüksek İhtisas Eğitim ve Araştırma Hastanesi, Anesteziyoloji ve Reanimasyon Kliniği, Ankara

GİRİŞ ve AMAÇ: Bu çalışmanın amacı, izole koroner arter baypas cerrahisi geçiren hastalardaki, kısa dönemde gelişen komplikasyon ve mortalitenin, literatürde sık kullanılan preoperatif prediktörler ile değerlendirilmesidir.
YÖNTEM ve GEREÇLER: Kardiyopulmoner baypas pompası kullanılarak koroner arter baypas cerrahisi yapılan 518 hasta retrospektif olarak araştırılmıştır. Preoperatif açlık kan glukozu, hemoglobin, nötrofil, platelet sayısı, eritrosit dağılım genişliği, ortalama platelet hacmi, platelet lenfosit oranı, nötrofil lenfosit oranı, metabolik sendrom kriterleri kayıt edilmiştir. Bu preoperatif verilerin postoperatif kısa dönem komplikasyonlar ve mortalite ile ilişkisi araştırılmıştır.
BULGULAR: 518 hastanın 26’sında (%5) 30-günlük mortalite gözlenmiştir. Mortalite ile ileri yaş, hipertansiyon varlığı, açlık kan glukozu ve platelet lenfosit oranı ilişkili bulunmuştur. Ancak çok değişkenli analizlerde sadece ileri yaşın mortalite için bağımsız prediktör olduğu görülmüştür. Hastaların 66’sında (%12,7) postoperatif en az bir komplikasyon görülmüştür. Yaş, açlık kan glukozu, hemoglobin değeri, ortalama platelet hacmi, nötrofil lenfosit oranı komplikasyon gelişimi ile lişkili bulunmuştur. Ancak çok değişkenli analizlerde sadece ileri yaş komplikasyon gelişimi için bağımsız prediktör olarak görülmüştür.


TARTIŞMA ve SONUÇ: Sadece preoperatif veriler ile koroner arter baypas cerrahisi geçiren hastalarda mortalite ve komplikasyon öngörmek mümkün değildir.

Anahtar Kelimeler: Koroner arter baypas cerrahisi, komplikasyon, mortalite, preoperatif prediktörler

In-Hospital Mortality and Complications Following Coronary Artery Bypass Surgery; is it Possible to Predict with Preoperative Values?

Eda Balcı, Aslıhan Aykut, Aslı Demir, Ülkü Sabuncu, Rabia Koçulu, Ümit Karadeniz
Turkey Yuksek Ihtisas Education And Research Hospital, Department Of Anaesthesiology And Reanimation, Ankara

INTRODUCTION: The aim of this study is to evaluate short-term complications and mortality in patients undergoing isolated coronary artery bypass surgery with preoperative predictors commonly used in the literature.
METHODS: 518 patients who underwent coronary artery bypass surgery using cardiopulmonary bypass pump were retrospectively investigated. Preoperative fasting blood glucose, hemoglobin, neutrophil, platelet count, erythrocyte distribution width, mean platelet volume, platelet lymphocyte ratio, neutrophil lymphocyte ratio, metabolic syndrome criteria were recorded. These preoperative datas have been investigated in relation to postoperative short term complications and mortality.
RESULTS: 30-day mortality was observed in 26 of 518 patients (5%). Mortality was associated with advanced age, presence of hypertension, fasting blood glucose and platelet lymphocyte ratio. However, in multivariate analyzes, only advanced age was seen as independent predictor of mortality. At least one postoperative complication was seen in 66 patients (12,7%). Age, fasting blood glucose, hemoglobin value, mean platelet volume, neutrophil lymphocyte ratio were found to be associated with complication development. However, in multivariate analyzes only age was seen as independent predictor of complications.
DISCUSSION AND CONCLUSION: It is not possible to predict mortality and complications in patients undergoing coronary artery bypass surgery only with preoperative datas.

Keywords: Coronary artery bypass surgery, complications, mortality, preoperative predictors

Eda Balcı, Aslıhan Aykut, Aslı Demir, Ülkü Sabuncu, Rabia Koçulu, Ümit Karadeniz. In-Hospital Mortality and Complications Following Coronary Artery Bypass Surgery; is it Possible to Predict with Preoperative Values?. JARSS. 2019; 27(1): 56-62

Sorumlu Yazar: Eda Balcı, Türkiye
LookUs & Online Makale