ISSN - 1300-0578 | e-ISSN - 2687-2242
Cilt : 28 Sayı : 3 Yıl : 2020
Index
Membership
Applications
Hipofiz Cerrahisi Yapılan Akromegalik Hastalarda Havayolu Yönetiminin Retrospektif Değerlendirilmesi [JARSS]
JARSS. 2019; 27(1): 38-43 | DOI: 10.5222/jarss.2019.00710

Hipofiz Cerrahisi Yapılan Akromegalik Hastalarda Havayolu Yönetiminin Retrospektif Değerlendirilmesi

Tomurcuk Demirci, Şennur Uzun, Başak Akça, Ülkü Aypar
Hacettepe Üniversitesi, Anesteziyoloji Ve Reanimasyon ABD, Ankara

GİRİŞ ve AMAÇ: Akromegali, büyüme hormonu ve insülin benzeri büyüme faktörü seviyelerinin yüksekliğine bağlı belirgin mortalite ve morbiditesi olan endokrinolojik bir hastalıktır. Akromegalide akral değişikliklere bağlı büyük burun, makroglossi, mandibulada genişleme, kalın ve büyük dudaklar görülür. Farinks, larinks, tonsil, vokal kordlar, mukoza ve yumuşak dokularda hipertrofi olabilir. Akromegalinin bu özelliklerinden dolayı zor maske ventilasyonu ve zor entübasyon söz konusu olabilir. Bu çalışmada amacımız, transsfenoidal hipofiz cerrahisi geçiren akromegali hastalarının havayolu yönetimi sırasında yaşanan zorlukların ve kullanılan yöntemlerin dökümentasyonunu sağlamak ve bu yöntemlerin başarı oranlarını karşılaştırmaktır.
YÖNTEM ve GEREÇLER: Etik kurul onayı alındıktan sonra, 2003-2013 tarihleri arasında üniversitemizde transsfenoidal hipofiz adenomu rezeksiyonu uygulanmış 120 akromegali hastasının perioperatif kayıtları değerlendirildi.
BULGULAR: Zor entübasyon insidansı %10 olarak bulundu ve bulunan sonuçlar literatüre benzerdi. Zor laringoskopisi olan hastalar blade değişimi, eksternal krikoid bası ve guide kullanılarak entübe edildi. Tek bir hastanın entübasyonu için fast-trach LMA kullanıldı. Akromegali hastalarında obstruktif uyku apne sendromu (OSAS) sıklıkla rastlanan bir komorbiditedir ve bu iki durumun birlikte olmasının da zor entübasyon olasılığını arttırdığı gözlemlendi.
TARTIŞMA ve SONUÇ: Mallampati skorları ve zor entübasyon insidansı açısından belirgin korelasyon bulunmaktadır. Akromegalik hastalarda obstruktif uyku apne sendromunun (OSAS) görülme sıklığı da artmıştır. Sonuç olarak, mallampati skoru yüksek olan, OSAS ın sıklıkla eşlik ettiği akromegali hastalarında havayolu yönetiminin zor olabileceği ve bu hastalarda anestezi indüksiyonuna zor havayolu önlemleri alınarak başlanması gerektiği kanaatindeyiz.

Anahtar Kelimeler: Akromegali, Hipofiz Cerrahisi, Zor Havayolu

A Retrospective Analysis of Airway Management of Acromegalyic Patients Undergoing Pituitary Surgery

Tomurcuk Demirci, Şennur Uzun, Başak Akça, Ülkü Aypar
Hacettepe University, Department Of Anesthesiology And Reanimation, Ankara

INTRODUCTION: Acromegaly is an endocrinological disease that has morbidity and mortality characterised by high levels of growth hormone (GH) and insülin like growth factor-I (IGF-I). Due to acral changes, typical big nose and lips, macroglossia, enlargement of mandible may occur. Acromegaly may be associated with hypertrophy of pharynx, larynx, tonsils, vocal cords, mucosa and soft tissue. Due to the characteristics of acromegaly, difficult mask ventilation and difficult airway management might be anticipated in these patients. The purpose of this study was to report the challenges and methods used in airway management in acromegaly patients undergoing transsphenoidal pituitary surgery and to compare the success rates of these methods.
METHODS: The perioperative records of 120 patients that underwent transsphenoidal resection of pituitary adenoma at our university hospital between 2003-2013 were reviewed.
RESULTS: Among the patients studied, difficulty with intubation was encountered in %10 of patients which is consistent with literature. Patients with difficult laryngoscopy were intubated by changing blade, application of external laryngeal pressure or using guide. 1 patient was intubated using fast-trach LMA. Obstructive sleep apnea syndrome (OSAS) is a frequent co-morbidity in acromegalyic patients and this co-occurrence is also associated with difficult intubation.
DISCUSSION AND CONCLUSION: Significant correlation was observed between mallampati gradings and difficulty with endotracheal intubation. Also obstructive sleep apnea syndrome (OSAS) which is very frequent in acromegalic patients is also associated with difficulty in airway management.
During anesthetic management of these patients, complete preparation for the difficult airway
should be done.


Keywords: Acromegaly, Pituitary surgery, Difficult airway

Tomurcuk Demirci, Şennur Uzun, Başak Akça, Ülkü Aypar. A Retrospective Analysis of Airway Management of Acromegalyic Patients Undergoing Pituitary Surgery. JARSS. 2019; 27(1): 38-43

Sorumlu Yazar: Başak Akça, Türkiye
LookUs & Online Makale