ISSN 1300-0578
Cilt : 27 Sayı : 4 Yıl : 2019
Index
Membership
Applications

Hızlı Arama
En Çok İndirilen Makaleler - JARSS

En Çok İndirilen Makaleler

ÖZGÜN ARAŞTIRMA
1.
Yoğun Bakım Sonrası Evde Bakım Gerektiren Hastaların Özellikleri ile Bakım Verenlerdeki Hasta Bakım Yükü ve Empati Arasındaki İlişki
The Relationship Between Patient Care Burden And Empathy in Caregivers of Intensive Care Unit Survivors
Seyda Efsun Ozgunay, Figen Akça, Derya Karasu, İsa Kilic
doi: 10.5222/jarss.2019.83007   2019; 27 - 1 | Sayfalar 15 - 21

2.
Hastane içi Kardiyak Arrest Olguların Değerlendirilmesi
Evaluation of in-Hospital Cardiac Arrest Patients
Gönül Tezcan Keleş, Eralp Çevikkalp, Arzu Açıkel, İsmet Topçu
doi: 10.5222/jarss.2019.33043   2019; 27 - 1 | Sayfalar 44 - 50

3.
Erektor Spina Plan Bloğunun Laparoskopik Kolesistektomi Sonrası Postoperatif Ağrı Üzerine Etkisi: Randomize Kontrollü Çalışma
The Effect of Erector Spinae Plane Block on Postoperative Pain Following Laparoscopic Cholecystectomy: A Randomized Controlled Study
Can Aksu, Alparslan Kuş, Hadi Ufuk Yörükoğlu, Cennet Tor Kılıç, Yavuz Gürkan
doi: 10.5222/jarss.2019.14632   2019; 27 - 1 | Sayfalar 9 - 14

4.
Limb-Girdle Musküler Distrofi’li Gebede Anestezi Yönetimi
Anesthetic Management of A Pregnant Woman With Limb-Girdle Muscular Dystrophy
Resul Yılmaz, Ruhiye Reisli, Osman Mücahit Tosun, Ahmet Topal, Sema Tuncer Uzun
doi: 10.5222/jarss.2019.43531   2019; 27 - 1 | Sayfalar 70 - 73

5.
Modifiye Radikal Mastektomi ve Aksiller Lenf Nodu Diseksiyonunda Ultrason Eşliğinde Yapılan Yüzeyel Serratus Plan Bloğunun Akut Postmastektomi Ağrısına Etkisi: Randomize Kontrollü Çalışma
The Effect of Ultrasound Guided Superficial Serratus Plane Block For Acute Post mastectomy Pain After Modified Radical Mastectomy and Axillary Lymph Node Dissection: A Randomized Controlled Study
Ahmet Murat Yayik, Ali Ahiskalioglu, Muhammet Mustafa Sulak, Elif Oral Ahiskalioglu, Muhammet Ahmet Karakaya, Erkan Cem Çelik, Erdem Karadeniz, Haci Ahmet Alıcı
doi: 10.5222/jarss.2019.85570   2019; 27 - 2 | Sayfalar 121 - 127

6.
Spinal Anestezi Uygulanan Hipertansiyon Tanısı Olan Hastalarda Kristaloid İnfüzyonuna Başlama Zamanının Kan Basıncı Üzerine Etkisi
The Effect of Start Time of Crystaloid Infusion on Blood Pressure in Patients With Hypertension Who Underwent Spinal Anesthesia
Kemal Bozkurt, Süheyla Karadağ Erkoç, Çiğdem Yıldırım Güçlü, Dilek Yörükoğlu
doi: 10.5222/jarss.2019.03522   2019; 27 - 1 | Sayfalar 30 - 37

OLGU SUNUMU
7.
Epidural Steroid Enjeksiyonu Sonrasında Gelişen Bir Herpes Zoster Olgusu
A Case Of Herpes Zoster Following An Epidural Steroid Injection
Bülent Barış Güven, Fulya Yurtsever, Temel Güner, Sedat Temircan, Ömer Bakal, Ayşın Ersoy
doi: 10.5222/jarss.2019.54154   2019; 27 - 2 | Sayfalar 139 - 142

8.
İçindekiler
Contents

2019; 27 - 1 | Sayfalar II - VI

DERLEME
9.
Meta-Analiz: Bir Derleme
Meta-Analysis: A Review Article
İlker İnce, Elif Ozcimen, Alparslan Turan
doi: 10.5222/jarss.2019.76476   2019; 27 - 1 | Sayfalar 1 - 8

ÖZGÜN ARAŞTIRMA
10.
Genel Anestezi Altında Cerrahi Girişim Planlanan Bireylerin Sosyodemografik Özelliklerinin Anksiyete Üzerine Etkisi
The Effects of Sociodemographic Parameters on Anxiety in Patients who Are Planned Surgery Under General Anesthesia
Emine Arık, Habibullah Dolgun
doi: 10.5222/jarss.2019.35229   2019; 27 - 1 | Sayfalar 22 - 29

11.
A Prospective Randomized Comparative Study between Baska Mask, Proseal LMA and I Gel during Positive Pressure Ventilation in Laparoscopic Cholecystectomy
Ramkumar Dhanasekaran, Gautam Dilip Mehta, Aruna Parameswari
doi: 10.5222/jarss.2019.54254   2019; 27 - 2 | Sayfalar 106 - 111

DERLEME
12.
Kalıtsal Hemoglobinopatilerde Zor Karar: Kan transfüzyonu; ne zaman, nasıl, niçin?
Difficult Decision in Hereditary Hemoglobinopathies: Blood transfusion; when, how, why?
Şebnem Atıcı, Levent Özdemir
doi: 10.5222/jarss.2019.25743   2019; 27 - 2 | Sayfalar 77 - 86

ÖZGÜN ARAŞTIRMA
13.
Koroner Arter Baypas Cerrahisi Sonrası Gelişen Hastane İçi Mortalite ve Komplikasyonlar, Preoperatif Değerlerle Prediksiyon Mümkün mü?
In-Hospital Mortality and Complications Following Coronary Artery Bypass Surgery; is it Possible to Predict with Preoperative Values?
Eda Balcı, Aslıhan Aykut, Aslı Demir, Ülkü Sabuncu, Rabia Koçulu, Ümit Karadeniz
doi: 10.5222/jarss.2019.32042   2019; 27 - 1 | Sayfalar 56 - 62

14.
Editör’den
From The Editor

2019; 27 - 1 | Sayfa VII

OLGU SUNUMU
15.
Serebro-Okülo-Fasiyo-Skeletal Sendromlu Çocukta Anestezi Yönetimi
Anesthetic Management of a Child with Cerebro-Oculo-Facio-Skeletal Syndrome
Alev Şaylan, Nalan Çelebi, Özgür Canbay
doi: 10.5222/jarss.2019.99608   2019; 27 - 1 | Sayfalar 63 - 65

ÖZGÜN ARAŞTIRMA
16.
Hipofiz Cerrahisi Yapılan Akromegalik Hastalarda Havayolu Yönetiminin Retrospektif Değerlendirilmesi
A Retrospective Analysis of Airway Management of Acromegalyic Patients Undergoing Pituitary Surgery
Tomurcuk Demirci, Şennur Uzun, Başak Akça, Ülkü Aypar
doi: 10.5222/jarss.2019.00710   2019; 27 - 1 | Sayfalar 38 - 43

OLGU SUNUMU
17.
Spontan İntrakraniyal Hipotansiyon Tanılı Olguda Tekrarlanan Kan Yaması Tedavisi
Repeated Blood Patch Treatment In A Patıent With Spontaneous Intracranial Hypotension
Bülent Barış Güven, Uğur Burak Şimşek, Nazim Atilla Sezer, Temel Güner, Fulya Yurtsever, Ayşın Ersoy
doi: 10.5222/jarss.2019.08208   2019; 27 - 2 | Sayfalar 146 - 150

EDITÖRE MEKTUP
18.
Yüzeyel Servikal Pleksus Bloğunun Pediatrik Hastada Postaurikular Flap ile Aurikula Rekonstruksiyonunda Etkin Analjezik Etkinliği
Superficial Cervical Plexus Block Produces Effective Analgesia in Auricular Reconstruction Using Postauricular Flap in a Pediatric Patient
Hadi Ufuk Yörükoğlu, Yavuz Gürkan
doi: 10.5222/jarss.2019.55265   2019; 27 - 1 | Sayfalar 74 - 75
Makale Özeti | Tam Metin PDF

ÖZGÜN ARAŞTIRMA
19.
Retrograt İntrarenal Cerrahi Geçiren Hastalarda Nöromuskuler Ajan Kullanımının Postoperatif Titreme Üzerine Etkisi: Randomize Kontrollü Klinik Çalışma
The Effect of Neuromuscular Agent on Postoperative Shivering in Patients Undergoing Retrograde Intrarenal Surgery: A Randomized Controlled Clinical Trial
İlkay Baran, Menekse Oksar, Savas Altınsoy
doi: 10.5222/jarss.2019.47955   2019; 27 - 1 | Sayfalar 51 - 55

20.
Ultrasonografi Eşliğinde Infraklavikular Brakial Pleksus Blok Uygulamasında Kullanılan 3 Farklı Bupivakain Konsantrasyonlarının Karşılaştırılması
Comparison Of 3 Different Bupivacine Concentrations Used In The Ultrasound Guided Infraclavicular Brachial Plexus Block
Semih Başkan, Fahri Acar, Gökhan Demirelli, Hidayet Unal
doi: 10.5222/jarss.2019.22932   2019; 27 - 2 | Sayfalar 94 - 99

LookUs & Online Makale