ISSN 1300-0578
Cilt : 28 Sayı : 1 Yıl : 2020
Index
Membership
Applications

Hızlı Arama
Spinal Anestezi İle Sezaryen Yapılacak Gebelerde Pasif Bacak Kaldırma Uygulamasının Hipotansiyonu Önlemedeki Etkinliği [JARSS]
JARSS. 2019; 27(2): 112-120 | DOI: 10.5222/jarss.2019.65265

Spinal Anestezi İle Sezaryen Yapılacak Gebelerde Pasif Bacak Kaldırma Uygulamasının Hipotansiyonu Önlemedeki Etkinliği

Emin Mehmet İnce1, Ali Sızlan2, Serkan Senkal1, Tarık Purtuloğlu3, Umut Kara1, Gokhan Ozkan1, Ercan Kurt4
1Gülhane Eğitim Ve Araştırma Hastanesi, Anesteziyoloji Ve Reanimasyon Kliniği, Ankara
2Özel Ortadoğu 19 Mayıs Hastanesi, Anesteziyoloji Kliniği, Ankara
3100. Yıl Hastanesi, Anestziyoloji Kliniği, Ankara
4Emekli

GİRİŞ ve AMAÇ: Hızlı, derin, simetrik duyusal ve motor blok sağlayarak sezaryen için uygun şartları sağlayan spinal anestezide sempatektomiye bağlı bir komplikasyon olan hipotansiyon gebelerde yaklaşık %60-80 arasında görülmektedir. Çalışmamızda gebelerde pasif bacak kaldırma uygulamasının spinal anestezi sonrası oluşan hipotansiyonu önleme ya da derinliğini azaltmadaki etkinliğini belirlemek amaçlanmıştır.
YÖNTEM ve GEREÇLER: Çalışmaya spinal anestezi ile sezaryen yapılması planlanan 18-40 yaş arası 40 gebe dahil edildi. Tüm hastalara preoperatif 15 ml/kg kolloid yüklemesi ve antiasid profilaksisi sonrası L4-5 aralığından spinal anestezi yapıldı. Enjeksiyon sonrası pasif bacak kaldırma grubundaki hastalar supin pozisyona alınarak operasyon masası önceden işaretlenmiş olan pozisyona getirilip 30°’lik bacakların belden açılanması sağlandı. Kontrol grubundaki hastalar ise supin pozisyonda bırakıldı. Hastaların spinal anestezi öncesi ve sonrası 2., 4., 6., 8., 10., 13., 16., 19., 21., 24., 27. ve 30. dakikalardaki hemodinamik verileri kaydedildi. Ayrıca bebeğin kilosuna, APGAR skoruna ve kan gazı değerlerine bakıldı.
BULGULAR: Çalışmaya dahil edilen hastaların demografik özellikleri benzerdi ve tamamında sezaryen için bilateral yeterli blok seviyesi elde edildi. Sistolik arter basıncı 4. ve 6. dakikalarda kontrol grubunda, 16. dakikada ise pasif bacak kaldırma grubunda daha düşük bulundu. Efedrine ihtiyaç duyan hasta sayısı, total uygulanan efedrin miktarı ve hipotansiyon insidansı pasif bacak kaldırma grubunda anlamlı olarak düşük bulundu. Neonatal değerlendirmede her iki grupta da anlamlı fark yoktu. Gebelerin sezaryen için geliş şekilleri, açlık süreleri ve bebeklerin kiloları arasında hem grup içi karşılaştırmalarda hem de tüm hastalara bakıldığında gruplar arasında fark olmadığı belirlendi.
TARTIŞMA ve SONUÇ: Spinal anestezi sonrası yapılacak pasif bacak kaldırma manevrasının hipotansiyonu tamamen önlemese de insidansını ve derinliğini etkin bir şekilde azalttığı belirlendi.

Anahtar Kelimeler: Anestezi spinal, Gebelik, Pasif bacak kaldırma, Post-spinal hipotansiyon

The Efficiency Of Preventing Hypotension By Passive Leg Raise Application In Pregnant Women Planned For Cesarean Section Under Spinal Anesthesia

Emin Mehmet İnce1, Ali Sızlan2, Serkan Senkal1, Tarık Purtuloğlu3, Umut Kara1, Gokhan Ozkan1, Ercan Kurt4
1Department Of Anesthesiology And Reanimation, Gülhane Training And Research Hospital, Ankara, Turkey
2Department Of Anesthesiology, Middle East 19 May Hospital, Ankara, Turkey
3Department Of Anesthesiology, 100 Years Hospital, Ankara, Turkey
4Retired

INTRODUCTION: Spinal anesthesia provides rapid, deep, symmetric sensory and motor block which is appropriate conditions for caesarean section. Spinal aneshesia induced hypotension is a complicaiton due to sympathectomy is seen approximately 60-80% of pregnant women.We aimed to determine the effectiveness of passive leg raise application in prevention or reducing the depth of hypotension occured after spinal anesthesia in pregnant women
METHODS: Forthy pregnant women, planned cesarean section under spinal anesthesia, between the ages of 18-40 were included in the study.After antacid prophylaxis and 15 ml/kg colloid was loaded preoperatively to all patients, spinal anesthesia was performed.After the enjection, passive leg raising group were in the supine position, operating table was already in marked position and articulated legs with 30° of angulation was achieved.Control group were left in the supine position.Patients’ hemodynamic values were recorded in before and 2.,4.,6.,8.,10.,13.,16.,19.,21.,24.,27.,30 minutes after spinal anesthesia.Also the baby's weight, APGAR score and blood gases were measured
RESULTS: Demographic characteristics of the patients were similar and bilateral adequate block level were obtained in all patients.Systolic arterial pressure were lower at 4. and 6. minutes in the control group and at 16. minutes in the passive leg raising group.The number of patients who need ephedrine and total amount of ephedrine was significantly lower in the passive leg raising group.There was no significant difference in both groups in neonatal evaluation.Considered all patients, as well as intra-group comparisons, there was no difference between the groups with regard to presentation style of pregnant women for cesarean, periods of fasting and weight of infants and hypotension insidence
DISCUSSION AND CONCLUSION: Although passive leg raise maneuver after spinal anesthesia did not prevent hypotension completely, it was determined that it effectively reduced its incidence and depth.


Keywords: Anesthesia spinal, Pregnancy, Passive leg raise, Post-spinal hypotension

Emin Mehmet İnce, Ali Sızlan, Serkan Senkal, Tarık Purtuloğlu, Umut Kara, Gokhan Ozkan, Ercan Kurt. The Efficiency Of Preventing Hypotension By Passive Leg Raise Application In Pregnant Women Planned For Cesarean Section Under Spinal Anesthesia. JARSS. 2019; 27(2): 112-120

Sorumlu Yazar: Emin Mehmet İnce, Türkiye
LookUs & Online Makale